Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από βεβαιωτικό κατάλογο

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 7/2016

 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από βεβαιωτικό κατάλογο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διαγραφής οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από βεβαιωτικό κατάλογο» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 07-01-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με την παρ. 1δ του άρθρου 174 του Ν 3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών και κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
Στον κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδά 2, έχει επιβληθεί  τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη  : α) 2000 – 2001 (αρ. βεβ. 186/14-11-2002) εκ 33,22 ευρώ, β) 2002 (αρ. Βεβ 61/15-04-2004) εκ 16,61 ευρώ και γ) 2003- 2004 εκ 33,22 ευρώ σύνολο 83,05 ευρώ, για διώροφη οικοδομή μη ηλεκτροδοτούμενη συνολικής επιφάνειας 154 τ.μ. στη θέση “Κονοπίτσα” των Λουτρών Ωραίας Ελένης της Κοινότητας Γαλατακίου.
Ο ανωτέρω οφειλέτης με την υπ’ αριθ. 51973/2.11.2015 προς το Δήμο αιτήθηκε τη διαγραφή της ανωτέρω οφειλής επικαλούμενος την πώληση του ανωτέρω ακινήτου (κτίσματος και οικοπέδου) όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπ. Αριθ. 5234/25.11.1996 πωλητήριο συμβόλαιο.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στο συμβόλαιο που κατέθεσε ο ανωτέρω, διαπίστωσε εκ παραδρομής χρέωση και κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή του οφειλόμενου ποσού των 83,05 ευρώ από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη κ. Παπαδημητρίου Αθανασίου του Ιωάννη, καθώς η εγγραφή του στους παραπάνω οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών που έχει χρεωθεί ο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη με κωδ. SAR-45226, για τέλη ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 7 / 2016.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment