Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων έτους 2009, 2010, 2012, 2014 κατά του Δήμου Κορινθίων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  8/2016
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων έτους 2009, 2010, 2012, 2014 κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1884/18-01-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν  την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται (άρθρο 276 παρ. 2 Ν. 3463/2006).
Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του δημοσίου και κατ’ επέκταση κατά των ΟΤΑ ρυθμίζονται:
α) από το Ν. 4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 140-144).
Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’ (άρθρα 136-145) του Ν. 4270/2014 ισχύουν για απαιτήσεις του Δημοσίου που βεβαιώνονται προς είσπραξη μετά την 1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου που γεννώνται μετά την ημερομηνία αυτή. 
Κατ’ εξαίρεση: οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 143 εφαρμόζονται και για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η σχετική προθεσμία των έξι (6) μηνών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου 4270/2014… (άρθρο 183 παρ. 2 περ. β΄και γ΄του Ν. 4270/2014)
β) από το Ν. 2362/1995(ιδίως τα άρθρα 90 έως και 94) για τις απαιτήσεις οι οποίες γεννήθηκαν μετά το χρόνο έναρξης του νόμου (δηλαδή μετά την 1/1/1996 σύμφωνα με το άρθρο 119 του ιδίου νόμου) και πριν την 1/1/2015 -προβλέπονται όμως και ειδικότερες εξαιρέσεις- (χρόνο έναρξης του νόμου 4270/2014).
Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2362/1995)
Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. (άρθρο 107 παρ. 2 Ν. 2362/95)
γ) με τις διατάξεις του ΝΔ 321/69 (ιδίως τα άρθρα 91 έως και 96) πριν την 1/1/1996 (χρόνο έναρξης του νόμου 2362/95)
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 2362/1995)
Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη, από την καταβολή. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (άρθρο 140 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 2 του Ν. 2362/1995)
Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της. (άρθρο 140 παρ. 3 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995)
Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (άρθρο 140 παρ. 6 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 6 του Ν. 2362/1995)
Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων αιρετών οργάνων κατά των Ο.Τ.Α, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, εάν από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.
Η διαγραφή των οφειλών του Δήμου προς τρίτους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 93 παρ 1 ν. 3463/2006), κατόπιν εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας.
Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων εισηγείται τη διαγραφή οφειλών του  Δήμου Κορινθίων έτους 2009,2010,2012,2014σύμφωνα με τα ως άνω.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο λογιστήριο δεν προκύπτει ως σήμερα οποιαδήποτε υποβολή αίτησης όχλησης ή δικαστικής αγωγής από τους  δικαιούχους για αναστολή παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Κορινθίων. 
Παρακαλούμε, εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία γνωρίζετε που κωλύουν την ως άνω διαδικασία να μας τα γνωρίσετε, διαφορετικά να λάβετε απόφαση διαγραφής τους, ώστε το λογιστήριο να προβεί στην παραγραφή τους στις 31/12/2015 με τη λήξη έτους 2015.
Με βάση τα ανωτέρω έχουν παραγραφεί οι κάτωθι απαιτήσεις κατά του Δήμου, σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:
 

      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009,2010,2012,2014

·         ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Παραστατικό Τ.Π.Υ 2627/2010 ποσό 1.350,36 €  για δημοσίευση ανακοίνωσης στην εφημερίδα “ΣΗΜΕΡΑ”  (ΠΡΑΞΗ 270/10 VII ΤΜ.Ε.Σ.-ΠΡΑΞΗ 128/2008   Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Παραστατικό Τ.Π.Υ 2595/2010 ποσό 205,63 € για δημοσίευση  στην εφημερίδα “ΣΗΜΕΡΑ”  {αρ. Φύλλου: 345} (ΠΡΑΞΗ 183/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΖΩΗ Γ.ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Παραστατικό Τ.Π.Υ. 54459/2010 ποσό 43,47 € για δημοσίευση του Δήμου στην εφημερίδα ‘ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ(ΠΡΑΞΗ 179/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας).
·         ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΖΩΗ Γ.ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Παραστατικό Τ.Π.Υ. 54460/2010 ποσό 73,06 €,Τ.Π.Υ. 54457/2010 ποσό 160,74 €,Τ.Π.Υ. 54461/2010 ποσό 278,30 €, Τ.Π.Υ. 54456/2010 ποσό 712,69 €, Τ.Π.Υ. 54458/2010 ποσό 48,55€,για δημοσίευση του Δήμου στην εφημερίδα ‘ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ(ΠΡΑΞΗ 179/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας).
·         ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 133799/2010 ποσό 136,13 €, Τ.Π.Υ 133901/2010 ποσό 133,10 € ,Τ.Π.Υ 133900/2010 ποσό 133,10 € ,για δημοσίευση του Δήμου στην εφημερίδα “ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ(τέως Δήμος Σαρωνικού) (ΠΡΑΞΗ 195/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 13302/2010 ποσό 133,10 € για δημοσίευση του Δήμου στην εφημερίδα “ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (τέως Δήμος Σαρωνικού)(ΠΡΑΞΗ 87/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 13413/2010 ποσό 114,95 €,Τ.Π.Υ 13412/2010 ποσό 114,95 €,Τ.Π.Υ 13394/2010 ποσό 108,90 € για δημοσιεύσεις του Δήμου στην εφημερίδα “ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (τέως Δήμος Σαρωνικού)(ΠΡΑΞΗ 195/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ Παραστατικό Τ.Π.Υ 5133/2010 ποσό 114,95 €,Τ.Π.Υ 5148/2010 ποσό 116,85 €,Τ.Π.Υ 5147/2010 ποσό 118,85 € για δημοσιεύσεις του Δήμου στην εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”(τέως Δήμος Σαρωνικού)(ΠΡΑΞΗ 195/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 5147/2010 ποσό 108,90 €,Τ.Π.Υ 5161/2010 ποσό 132,84 €,Τ.Π.Υ 5162/2010 ποσό 121,77 € για δημοσιεύσεις του Δήμου στην εφημερίδα “Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ”(τέως Δήμος Σαρωνικού)(ΠΡΑΞΗ 195/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         Ι.ΜΑΣΤΟΡΑ Α.Ε Παραστατικό Τ.Π.Υ 54256/2010 ποσό 190,65 €,Τ.Π.Υ 54232/2010 ποσό 181,50 €,Τ.Π.Υ 54260/2010 ποσό 178,35 € για δημοσιεύσεις του Δήμου στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ”(τέως Δήμος Σαρωνικού)(ΠΡΑΞΗ 195/10 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Παραστατικό Τ.Π. 6/2010 ποσό 43,05 € για Προμήθεια επίπλου της Υπηρεσίας Πρασίνου
·         ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΚΟΡΚΑΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 3755/2019 ποσό 928,20 € για Προμήθεια ανταλλακτικών της Τεχνικής Υπηρεσίας
·         ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   Παραστατικό Τ.Π. 12315/2010 ποσό 593,60 € για Προμήθεια καυσίμων Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού (ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 58/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   Παραστατικό Τ.Π.12397 /2010 ποσό: 108,10 € για Προμήθεια καυσίμων  του Δήμου
·         ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   Παραστατικό Τ.Π. 12372/2010 ποσό 798,87 € για Προμήθεια καυσίμων Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού (ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 4/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   Παραστατικό Τ.Π. 12422/2010 ποσό 561,68 € για Προμήθεια καυσίμων Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού (ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 68/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         Μ.ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ Παραστατικό Τ.Π.Υ 348/2010 ποσό 1.918,58 €, για μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου στην Πεσκάρα-Ιταλίας(ΠΡΑΞΗ 141/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΔΟΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 216/2010 ποσό 2032,80 €,για συμμετοχή του Δήμου στην 7η γιορτή παραδοσιακών χορών του πολιτιστικού συλλόγου Εξαμιλίων στο Θέατρο Εξαμιλίων Μ.Θεοδωράκης (ΠΡΑΞΗ 26/11 VII ΤΜ.Ε.Σ.-ΠΡΑΞΗ 147/2010 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ “Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ “Παραστατικό Τ.Π.Υ 5/2010 ποσό 1.317,40 €  ως διαφορά ποσού 5ου λογαριασμού & τιμολογίου λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ, του έργου: “Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων”
·         ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  (KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.)Παραστατικό Τ.Π.Υ 264/2010 ποσό 2.500,00 €,για εκδηλώσεις του Δήμου(ΠΡΑΞΗ 26/2011 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΘΕΑΤΡΟ ΙΡΙΔΑ Παραστατικό Γραμ.Είσπραξης 3/2014 ποσό 3.500,00 €,για Επιχορήγηση στο ” ΘΕΑΤΡΟ ΙΡΙΔΑ ” για Πολιτιστικές Δραστηριότητες
·         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γραμ.Είσπραξης 1002/2014 ποσό 4.000,00 € για Πολιτιστικές Δραστηριότητες
·         1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Παραστατικό Γραμ. Είσπραξης 136/2014 ποσό 3.000,00 €,για Επιχορήγηση συλλόγου(ΠΡΑΞΗ 91/2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παραστατικό Γραμ.Είσπραξης 3/2014 ποσό 3.000,00 €,για Επιχορήγηση συλλόγου(ΠΡΑΞΗ 130/2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Παραστατικό Γραμ. Είσπραξης 1/2014 ποσό 5.000,00 €,για Επιχορήγηση συλλόγου(ΠΡΑΞΗ 81/2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Παραστατικό Γραμ. Είσπραξης 122/2014 ποσό 2.500,00 €,για Επιχορήγηση συλλόγου
·         ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ κ.λ.π. ειδικοί συνεργάτες ποσό: 2.706,10€ για έξοδα κίνησης Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011 (Ειδικοί συνεργάτες Δημάρχου )(ΠΡΑΞΗ 23/2012 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ κ.λ.π. ειδικοί συνεργάτες ποσό: 1.353,10 € για έξοδα κίνησης μηνός Ιανουαρίου 2012 (Ειδικοί συνεργάτες Δημάρχου )(ΠΡΑΞΗ 23/2012 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ υπάλληλος Δήμου ποσό:200,60 € για υπερωρίες Αυγούστου 2012 τεχνικής υπηρεσίας(Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ υπάλληλος Δήμου ποσό:200,60 € για υπερωρίες Ιουλίου 2012 τεχνικής υπηρεσίας(Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ υπάλληλος Δήμου ποσό:200,60 € για υπερωρίες Ιουνίου 2012 τεχνικής υπηρεσίας(Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ υπάλληλος Δήμου ποσό:200,60 € για υπερωρίες Μαίου 2012 τεχνικής υπηρεσίας (Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ & ΛΟΙΠΟΙ υπάλληλος Δήμου ποσό:413,84 € για υπερωρίες Αυγούστου 2012 υπηρεσίας Πρασίνου (Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ & ΛΟΙΠΟΙ υπάλληλος Δήμου ποσό: 413,84 € για υπερωρίες Ιουλίου 2012 υπηρεσίας Πρασίνου (Έγγραφα αρ.πρωτ.4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ & ΛΟΙΠΟΙ υπάλληλος Δήμου ποσό: 413,84 € για υπερωρίες Ιουνίου 2012 υπηρεσίας Πρασίνου (Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ & ΛΟΙΠΟΙ υπάλληλος Δήμου ποσό: 413,84 € για υπερωρίες Μαΐου 2012 υπηρεσίας Πρασίνου (Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  υπάλληλος Δήμου ποσό: 175,18 € για υπερωρίες Ιουνίου 2012 υπηρεσίας Δημ. Νεκροταφείων (Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  υπάλληλος Δήμου ποσό: 175,18 € για υπερωρίες Μαΐου 2012 υπηρεσίας Δημ. Νεκροταφείων (Έγγραφα αρ.πρωτ. 4679/2015 & 69731/2014 προς Ε.Σ. Ν. Κορινθίας)
·         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 1213/2010 ποσό: 544,50 €  για εργασίες μεταφοράς μηχανήματος  Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού.
·         ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ ΟΕ Παραστατικό Τ.Π.Υ 443/2010 ποσό: 3.495,66 € για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ τέως Δήμου Σαρωνικού
·         ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ ΟΕ Παραστατικό Τ.Π.Υ 253/2008 ποσό: 809,20 € για Προμήθεια στα πλαίσια  εκδηλώσεων Συναυλίας μαθητών της Μαδριγάλειας Σχολής την 1/3/2008 (ΠΡΑΞΗ 302/08 VII ΤΜ.Ε.Σ.-ΠΡΑΞΗ 105/2008   Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
·         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ  Παραστατικό Γραμ. Είσπραξης 32/2014 ποσό 3.000,00 €, για Επιχορήγηση συλλόγου.
·         ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 2004” Παραστατικό Γραμ. Είσπραξης 241/2014 ποσό 6.000,00 €, για Επιχορήγηση συλλόγου”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1884/18-01-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 276 § 2 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις των Ν. 2362/1995 και Ν. 4270/2014 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων έτους 2009, 2010, 2012, 2014 κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 8 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  26-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment