Διοργάνωση εκδήλωσης παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 10/2016
 
Θέμα 9ο  Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παράγρ. 3 του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2.  Την υπ’ αριθ. 11/204/11.06.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας»
3.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11/293/30.07.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης της αριθμ. 204/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το μίσθωμα ακινήτου της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.»
 
Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση για την παράδοση σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του (παλαιού) Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης που θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 στον ανωτέρω χώρο, προτείνουμε, ο Δήμος μας να καλύψει τα έξοδα για τις κάτωθι δαπάνες:
1. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 200,00€ με. Φ.Π.Α.
2. Προμήθεια κέικ, χυμών, νερών και καφέδων για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι διακόσια είκοσι πέντε (225) άτομα περίπου, έως του ποσού των 1.000,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 1.200,00€ και θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις  του άρθρου 158 § 3α του N.3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.200,00 € για την πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων για την παράδοση σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του (παλαιού) Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 στον ανωτέρω χώρο.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
1. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 200,00 € με. Φ.Π.Α.
 2. Προμήθεια κέικ, χυμών, νερών και καφέδων για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι διακόσια είκοσι πέντε (225) άτομα περίπου, έως του ποσού των 1.000,00 € με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.200,00 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
                                                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 10 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  27-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment