Έγκριση προϋπολογισμού οικ έτους 2015 του “Ορθόδοξου Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απ. Παύλος

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 11/2016

 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του “Ορθόδοξου Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απόστολος Θωμάς”».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ορθόδοξου Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απόστολος Θωμάς»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
“Έχοντας υπόψη:
1.       Το άρθρο 58 Ν.3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου».
2.       Το άρθρο 94 παρ.3Β αριθμ. 11 «Περί εποπτείας των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του Προϋπολογισμού τους».
3.       Το νόμο Ν. 1111/72 άρθρα 7 & 8 «Περί αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων» υποχρεούται το φιλανθρωπικό σωματείο να καταθέτει τον Προϋπολογισμό του, για την έγκριση του, στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου που έχει την έδρα του.
4.       Το με αριθ. πρωτ. 34295/04-08-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων κ. Παναγιώτη Λούμπα «Περί διευκρινίσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας της περιπ. 11, παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην εποπτεία των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων και την έγκριση του Προϋπολογισμού τους».
5.       Το με αριθμ. πρωτ. 59067/14-12-2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων «Περί Οικονομικού Ελέγχου απολογισμού και Προϋπολογισμού του Ορθόδοξου Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απόστολος Θωμάς».
Ο «Ορθόδοξος Σύλλογος Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απόστολος Θωμάς» έχει την έδρα του στην Κόρινθο επί της οδού Νοταρά 50, και έχει σύσταση σωματείου από το 1998. Το εν λόγω είναι σύλλογος εξωτερικής ιεραποστολής και έχει ως σκοπό την οποιαδήποτε προσφορά μέσω διάδοσης της Ορθόδοξης Πίστης σε εξωχριστιανικούς λαούς και ειδικότερα στις Ινδίες της Ασιατικής Ηπείρου (συλλογή εκκλησιαστικών ειδών και αποστολή αυτών σε νεοπαγείς Ορθόδοξες εκκλησίες των Ινδιών, φροντίδα για την ανέγερση Ορθόδοξων Ναών στην Ασιατική Ήπειρο κ.λ.π.). Βασιζόμενοι στα προσκομιζόμενα από το φιλανθρωπικό σωματείο στοιχεία, το υπ’  αριθμ. 59067/14-12-2015 έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων «Περί Οικονομικού Ελέγχου απολογισμού και προϋπολογισμού του Συλλόγου» και με βάση τον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας ο προϋπολογισμός του θεωρείται ρεαλιστικός και επιτεύξιμος και εισηγούμεθα στο Δ.Σ. την έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του συλλόγου «Ορθόδοξος Σύλλογος Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απόστολος Θωμάς».
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο έτους 2014                                                      9.597,48€
2. Από δωρεές                                                                   70.000,00€
3. Από εκδηλώσεις                                                              2.000,00€
4. Από τόκους                                                                           10,00€
ΣΥΝΟΛΟ                                                                           81.607,48€
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
1.       Για την Ιεραποστολή                                                  60.000,00€
2.       ΕΛΤΑ                                                                            1.500,00€
3.       Άλλα Έξοδα                                                                  3.000,00€
4.       Υπόλοιπο προς εξίσωση                                            17.107,48€                                                                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                                                           81.607,48€
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων  έτους 2015 του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ορθόδοξος Σύλλογος Εξωτερικής Ιεραποστολής “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ”», που έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο έτους 2014                                                      9.597,48€
2. Από δωρεές                                                                   70.000,00€
3. Από εκδηλώσεις                                                              2.000,00€
4. Από τόκους                                                                           10,00€
ΣΥΝΟΛΟ                                                                           81.607,48€
 
ΕΞΟΔΑ
1.       Για την Ιεραποστολή                                                  60.000,00€
2.       ΕΛΤΑ                                                                            1.500,00€
3.       Άλλα Έξοδα                                                                  3.000,00€
4.       Υπόλοιπο προς εξίσωση                                            17.107,48€                                                                                                
ΣΥΝΟΛΟ                                                                           81.607,48€
 
 
                                                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 11 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  08-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment