Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών για την εκδήλωση παράδοσης του κτιρίου ΟΣΕ

  

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/28.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 16/2016
 
Θέμα 1ο  Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών για την εκδήλωση παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, την 29-01-2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3295/27-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.   Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Πανταζής Βασίλειος
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Νανόπουλος Βασίλειος
6.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
7.       Κορδώσης Χρήστος
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
11.    Καρασάββας Ιωάννης
12.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
13.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
14.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
16.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε, ο κ. Βασίλειος Καλλιμάνης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αγιονορίου.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωσε τα μέλη του ότι με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της κατεπείγουσας πρόσκλησης είναι τα εξής:
1.       Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την εκδήλωση παράδοσης  σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, την 29/1/2016
2.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την εκδήλωση παράδοσης  σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη  στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, την 29/1/2016
3.       Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών
4.       Διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης παράδοσης  σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από το Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η εκδήλωση είναι την 29-01-2016, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1/10/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού θα πρέπει να προηγείται της εκδήλωσης η διάθεση της σχετικής πίστωσης, η αξιολόγηση  προσφορών για τις απαιτούμενες προμήθειες  και η παραλαβή αυτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και των θεμάτων 1,2 και 4 της
ημερήσιας διάταξης, εκτός του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που θεωρεί ότι δεν είναι κατεπείγον και αναβάλλει τη συζήτηση του. 
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την εκδήλωση παράδοσης  σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, την 29/1/2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Πολεοδομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τα οριζόμενα:
Στο άρθρο 46 της Υ. Α. 11389/1983 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ)
«…..1. Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού γίνεται από επιτροπές.
2.Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3.Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς [1] ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν, τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 [1] του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων ECU στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας………….
 
Στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011, βάσει των οποίων προβλέπεται κλήρωση προκειμένου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών,
Τις πρόσφατες Ελ. Συν. Τμ. 6 απόφαση  1172/2015 και 1174/2015 κρίθηκε – για πρώτη φορά μετά την ισχύ του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) – ότι οι εν λόγω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς εν προκειμένω εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, εν γνώσει του οποίου τελούσε και στον οποίο ρητά παραπέμπει ο νομοθέτης με το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αντί των γενικών διατάξεων των άρθρων 103  παρ. 2δ΄του ν. 3463/2006 και 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 περί των εν γένει αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε το από 25/01/2016 Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29/01/2016».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 25/01/2016 πρακτικό κλήρωσης, τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, το υπ΄αριθμ. 7079/25.2.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της εκδήλωσης παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, σύμφωνα με  το άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού ΕΚΠΟΤΑ (ΟΤΑ) , η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
 
Α/Α
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 
2
ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ
 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
 
3
ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 16 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment