Αίτηση της “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.” για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 23/2016
 
Θέμα Η.Δ. 3: «Αίτηση της “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.” για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας 49»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4708/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ.  Αθικίων
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
  1.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
  2.Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
  3.Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
  4.Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.    Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.    Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.    Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση της “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.” για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας 49», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 47263/8-10-2015 αίτησή του προς το Δήμο, η εταιρεία “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΦΟΙ ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.” αιτήθηκε την έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας 49, στην Κόρινθο, για την άδεια λειτουργίας του σύμφωνα με τα συνημμένα της αίτησης τεχνικά στοιχεία.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 8/61/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης από την εταιρεία με την επωνυμία «Σταθμός Αυτοκινήτων Αφοί Δ. Κακούρου Α.Ε.» άδειας δημιουργίας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας αρ. 49 στην πόλη της Κορίνθου  με τους παρακάτω όρους:
  1. Η  απαιτούμενη απότμηση  του πεζοδρομίου και  ο  υποβιβασμός  του πεζοδρομίου σε εύρος συνολικού  πλάτους τεσσάρων  (4,00)  μέτρων θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας στη θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο στην εισήγηση της υπηρεσίας διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη,  λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες  κυκλοφορίας -στάθμευσης στην οδό.
2.  Η μεταφορά του υπάρχοντος στο πεζοδρόμιο ιστού δημοτικού φωτισμού κατά 1,20 μ. στη νέα θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο στην εισήγηση της υπηρεσίας διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη,  θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
3. Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ–40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την  επιγραφή «Είσοδος Υπαιθρίου Σταθμού Αυτοκινήτων» και τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
4.  Το οδόστρωμα σε εύρος πλάτους τεσσάρων (4,00)  μέτρων επί  της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου  να   διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
5.  Ο ιστός φωτισμού  και το πλησίον φρεάτιο του ηλεκτρικού δικτύου  θα μεταφερθούν   με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
6. Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ο εκτελών τις εργασίες, θα προβεί σε καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, φρεατίων κλπ).   Επίσης, ο εκτελών τις εργασίες θα λάβει  όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης τόσο, για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων, να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας, όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων και ζημιών σε τρίτους για τα οποία θα είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος.
7.  Θα αποκατασταθεί η υπάρχουσα απότμηση  με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας .
8.  Η  χορηγούμενη από το Δήμο άδεια για την εκτέλεση των άνω εργασιών, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Δόμησης  (Πολεοδομία)  και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ κλπ) και ισχύει για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, μετά από την προφορική ειδοποίηση της τεχνικής  υπηρεσίας τουλάχιστον τρεις (3)  ημέρες νωρίτερα περί της έναρξης των εργασιών με δυνατότητα ανανέωσης μετά από έγγραφη αίτηση.
9.  Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγούμενης  άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
10.  Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 47263/8-10-2015 αίτηση της εταιρείας “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΦΟΙ ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.”, την αριθμ. 8/61/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47263/8-10-2015αίτηση της εταιρείας “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΦΟΙ ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.” για έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας 49 στην Κόρινθο, με τους παρακάτω όρους:
  1. Η  απαιτούμενη απότμηση  του πεζοδρομίου και  ο  υποβιβασμός  του πεζοδρομίου σε εύρος συνολικού  πλάτους τεσσάρων  (4,00)  μέτρων να γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας στη θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο στην εισήγηση της υπηρεσίας διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη,  λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες  κυκλοφορίας -στάθμευσης στην οδό.
2.  Η μεταφορά του υπάρχοντος στο πεζοδρόμιο ιστού δημοτικού φωτισμού κατά 1,20 μ. στη νέα θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο στην εισήγηση της υπηρεσίας διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη,  να γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
3. Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ–40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την  επιγραφή «Είσοδος Υπαιθρίου Σταθμού Αυτοκινήτων» και τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
4.  Το οδόστρωμα σε εύρος πλάτους τεσσάρων (4,00)  μέτρων επί  της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου  να   διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
5.  Ο ιστός φωτισμού  και το πλησίον φρεάτιο του ηλεκτρικού δικτύου  να μεταφερθούν   με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
6. Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ο εκτελών τις εργασίες, να προβεί σε καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, φρεατίων κλπ).   Επίσης, ο εκτελών τις εργασίες θα λάβει  όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης τόσο, για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων, να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας, όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων και ζημιών σε τρίτους για τα οποία θα είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος.
7.  Να αποκατασταθεί η υπάρχουσα απότμηση  με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας .
8.  Η  χορηγούμενη από το Δήμο άδεια για την εκτέλεση των άνω εργασιών, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Δόμησης  (Πολεοδομία)  και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ κλπ) και ισχύει για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, μετά από την προφορική ειδοποίηση της τεχνικής  υπηρεσίας τουλάχιστον τρεις (3)  ημέρες νωρίτερα περί της έναρξης των εργασιών με δυνατότητα ανανέωσης μετά από έγγραφη αίτηση.
9.  Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγούμενης  άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
10. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 23 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  17-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment