Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 317

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 26/2016
 
Θέμα 6oΗ.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 317 πολεοδομικής ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4708/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ.  Αθικίων
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 317 πολεοδομικής ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1.       Την αριθμ. 41/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του  έργου «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 317 Πολεοδομικής Ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι”», προϋπολογισμού 650.000 €, με Φ.Π.Α.
2.       Την αριθμ. 12/140/17-06-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
3.       Τα από 25-8-2009 και 1-9-2009 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών που ανωτέρω έργου.
4.       Την αριθμ. 19/220/18-9-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 9732/15-10-2009 όμοια της Περιφερειακής Δ/νσης Κορινθίας, περί επικύρωσης της δημοπρασίας και κατακύρωσης του έργου υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε».
5.       Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29710/2009 συμφωνητικό του Δήμου με τον ανάδοχο του εν λόγω έργου  ποσού 377.000,01 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
6.       Την αριθμ. 5/99/14-04-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 1ου ΠΚΝΤΜ και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, συνολικού ποσού 383.336,15 € με Φ.Π.Α.
7.       την αριθμ. 15/245/2-8-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-10-2010.
8.       Την αριθμ. 21/350/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, συνολικού ποσού 384.927,56 € και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας  περαίωσης του έργου μέχρι 23-01-2011.
9.       Την αριθμ. 22/391/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, συνολικού ποσού 564.026,94 €.
10.    Την αριθμ. 6/76/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
11.    Το από 15-04-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του ανωτέρω έργου.
12.    Την από 14/01/2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κου Σπυρίδωνα Περόγαμβρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“Η Εργοληπτική Επιχείρηση Τ.Η.Κ.  Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 41/2009 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Με την 76/16-03-2015 (ΑΔΑ: 7ΘΨΦΩΛ7-ΜΣΒ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 15-04-2015 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής Εργασιών.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 317 πολεοδομικής ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι’’, με αριθμό μελέτης 41/2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 650.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
                             
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 26 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  15-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment