Απόφαση αριθμ. 30/390/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 390η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και κατακύρωση της εκτέλεσης της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 99.935,04€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 11/124/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 12/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον με αριθμό 17691 ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 16-11-2015. Επίσης, με την αριθμ. 28/352/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκε το από 20-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφοράς και ελέγχου δικαιολογητικών της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.. Ακολούθως με την αριθμ. 29/375/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 02-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς της ως άνω μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 10-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς και εισήγησης κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια – το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης – και στο οποίο αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε. πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποφάσισε πως κάνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά της ως άνω εταιρείας, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 94.938,29€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% και προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή της κατακύρωση της εν θέματι προμήθειας στην παραπάνω συμμετέχουσα εταιρεία, διότι η προσφορά της θεωρείται συμφέρουσα, ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ.

16

192,85

3.085,60

709,69

3.795,29

2

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ.

12

6.175,00

74.100,00

17.043,00

91.143,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

77.185,60

17.752,69

94.938,29

 

Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε. κατατέθηκε στον με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 17691 διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και έλαβε αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 22739.

Κατόπιν ο Πρόεδρος επισημαίνει στα μέλη της Επιτροπής ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά στον εξαρχής μοναδικό προμηθευτή, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζομένων δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 11/2011). Επίσης, τονίζει ότι η υποβληθείσα μοναδική προσφορά της αναδόχου εταιρείας αφενός κάλυπτε τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, αφετέρου, ήταν συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως, για το Δήμο Κορινθίων (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7, Πράξη 98/2014) σε σύγκριση με παρόμοιους διαγωνισμούς και συμβάσεις για συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης (αισθητήρες ειδικών θέσεων στάθμευσης και αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών στάθμευσης). Τέλος, προτείνει την επικύρωση του από 10-12-2015 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρείας και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτήν με συνολικό ποσό προσφοράς τα 94.938,29€.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της:

– την εισήγηση του Προέδρου,

– το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού,

– το υπ΄ αριθμ. 3/10-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της εν θέματι προμήθειας (με αριθμ. διακήρυξης 50113/2015),

το γεγονός ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά στον εξαρχής μοναδικό προμηθευτή, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζομένων δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 11/2011),

το γεγονός ότι η υποβληθείσα μοναδική προσφορά της αναδόχου εταιρείας αφενός κάλυπτε τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, αφετέρου, ήταν συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, για το Δήμο Κορινθίων (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7, Πράξη 98/2014) σε σύγκριση με παρόμοιους διαγωνισμούς και συμβάσεις για συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης (αισθητήρες ειδικών θέσεων στάθμευσης και αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών στάθμευσης),

τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 10-12-2015 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς και εισήγησης κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 99.935,04€ και κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε..

 

Β.- Κατακυρώνει τον ως άνω διαγωνισμό στην εταιρεία με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε. (7ο χλμ. Κορίνθου – Άργους, 20100 Κόρινθος, ΑΦΜ 999405986, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία αναθέτει την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (94.938,29€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», Άξονας 5 του Πράσινου Ταμείου (Αριθμός Απόφασης Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου 84.7/2014) και θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 30/7134.0003 ποσού 99.949,80€ με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης» (Α.Ο.Ε. 9/81/2015).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/390/2015.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 04-03-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 10-12-2015 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3

Στην Κόρινθο, σήμερα 10-12-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Ερμού 39, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 02/08/03-02-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 17691 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 50113/2015 διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την προμήθεια «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 50113/2015 σχετική διακήρυξη της προμήθειας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και σε συνέχεια του 1ου Πρακτικού της σύμφωνα με το οποίο η μοναδική κατατεθείσα ηλεκτρονικά προσφορά της AMCO OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. –AMCO A.B.E.E. με α/α προσφοράς συστήματος 22739 έγινε δεκτή, καθώς και του 2ου Πρακτικού σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτής και το σύννομο περιεχομένου της, καθώς και το ότι η βαθμολογία της προσφοράς είναι 100.

Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

1

AMCO OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. –AMCO A.B.E.E.

22739

 

Επίσης αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το πρακτικό της με ημερομηνία 10-12-215 (πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών)και η δημοσίευση και ενημέρωση του προμηθευτή έγινε στις 09:10:19.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή και εφόσον διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αποφασίζει τα εξής:

 

Α) Κάνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά της AMCO OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. –AMCO A.B.E.E., η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 94.938,29€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

 

Β) Π ρ ο τ ε ί ν ε ι προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της προμήθειας στον παραπάνω συμμετέχοντα, γιατί η προσφορά του θεωρείται συμφέρουσα, ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ.

16

192,85

3.085,60

709,69

3.795,29

2

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ.

12

6.175,00

74.100,00

17.043,00

91.143,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

77.185,60

17.752,69

94.938,29

 

ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη 94.938,29€ με ΦΠΑ 23%.

 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε πρακτικό της με ημερομηνία 10/12/2015 (Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών).

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ