Απόφαση αριθμ. 6/51/2016

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-02-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6865/19-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρήστος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κορδώσης Χρήστος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/218/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762 – η 02-11-2015. Επίσης, με την αριθμ. 25/297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. 48966/14-10-2015 ένσταση του Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου κατά των όρων της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας. Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» στον εν θέματι διαγωνισμό, ενώ για τα είδη της Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας» κήρυξε άγονο το διαγωνισμό, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Εν συνεχεία, με την αριθμ. 2/12/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ένστασης της εταιρείας «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση της ως άνω εταιρείας. Τέλος, με την αριθμ. 2/13/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» περί ακυρώσεως της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλη συναφούς πράξης της αναθέτουσας αρχής και των αρμοδίων της οργάνων, η οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση το από 19-02-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της εναπομείνασας στον εν θέματι διαγωνισμό προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040), όπου αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, βρίσκει αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη και κρίνει την εν λόγω προσφορά τεχνικά αποδεκτή, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε. σύμφωνα με την κατατεθείσα από αυτήν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7/κ της αρ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης, έχει καταθέσει προσφορά για τα κάτωθι είδη της σχετικής μελέτης: Α.Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4, Β.Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προεδρεύοντος, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 19-02-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Κορδώση Χρ., οι οποίοι ψηφίζουν λευκό)

 

Α. Εγκρίνει το από 19-02-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 530.172,79 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β. Κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040), η οποία θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής της προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 19-02-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/51/2016.-

 

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΣΗΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

Σταυρέλης Νικόλαος

Πανταζής Βασίλειος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 10-03-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 19-02-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015)»

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 19-2-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 3/30/2016 .απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 16762 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 42906/22-9-2015 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (Έτους 2015)».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

1. Τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα

2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη

3. Τακτικό Μέλος Πέππας Ευθύμιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 42906/22-9-2015 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (Έτους 2015)» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το 1ο πρακτικό της προχωρά στην αξιολόγηση της εναπομείνασας προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με α/α προσφοράς συστήματος: 22040.

Η επιτροπή κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς βρίσκει αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην διακήρυξη και κρίνει την προσφορά της προαναφερόμενης συμμετέχουσας εταιρείας τεχνικά αποδεκτή ώστε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η Επιτροπή

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ