Απόφαση αριθμ. 7/56/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7859/26-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 56η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα:

Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Μέρος α’

Μειώνουμε

Τον Κ.Α. 30/6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων» προϋπολογισμού 118.000,00€ κατά 65.350,00 ευρώ από Π.Δ. .Επομένως ο προϋπολογισμός της δαπάνης διαμορφώνεται στο ποσό των 52.650,00 ευρώ από Π.Δ.

 

Από την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 65.350,00 € το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 65.350,00 € για τις παρακάτω δημιουργίες κωδικών εξόδων :

 

Εντάσσουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα / Δημιουργούμε στον Προϋπολογισμό :

 

Εντάσσουμε στο μέρος στο Τμήμα Β3 «Ανάπλαση – διαμόρφωση χώρων» (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) το νέο έργο με Κ.Ε. 1077 , Κ.Α. 30/7324.0040 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 55.350,00 ευρώ από Π.Δ.

 

Εντάσσουμε στο μέρος στο Τμήμα Β6 «Διάφορα Έργα» (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) το νέο έργο Κ.Ε 1078 , Κ.Α. 15/7326.0022 και τίτλο «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ από Π.Δ.

Μέρος β’

Αλλαγή τίτλου εξόδων :

Στον Κ.Α. 00/6726.0003 με τίτλο “ Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου” στο τίτλο “Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ””( καθώς εκ παραδρομής εγγράψαμε τον αρχικό)

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/56/2016.-

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Σταυρέλης Νικόλαος

Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)