Απόφαση αριθμ. 8/64/2016

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-03-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 8850/04-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 64η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα:

 

Μέρος α’

 

Σε συνέχεια επικοινωνίας με το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. και των οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2016, προτείνεται για τη μελέτη με Κωδικό 761 και τίτλο «Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 026/3)

Ως προς τον δημοτικό προϋπολογισμό

ως προς το μέρος των εσόδων

Καταργούμε

Τον κ.α. 1329.0001με τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €

και ταυτόχρονα δια μέσω του αποθεματικού ,

Δημιουργούμε

Τον κ.α. 1322.0034 και τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €

ως προς το μέρος των εξόδων

Καταργούμε

Τον κ.α. 25/7412.0001 και τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €

και ταυτόχρονα δια μέσω του αποθεματικού ,

Δημιουργούμε

Τον κ.α. 63/7412.0001 με τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €

Μέρος β

Λαμβάνοντας υπ’όψη το με αριθμό 289/29-02-2016 γραμμάτιο είσπραξης, μετά την αποδοχή του ποσού 6.913,25€

 

Ως προς τον δημοτικό προϋπολογισμό

ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε:

  1.  

Τον ΚΑ 0619.0012 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού 29.557,14 με το ποσό των 6.913,25€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσόν των 36.470,39€

 

Από την ενίσχυση λαμβάνουμε το ποσό των 6.913,25€ το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 6.913,25€ για την παρακάτω ενίσχυση :

ως προς το μέρος των εξόδων

Ενισχύουμε:

Τον ΚΑ 00/6718.0027 και τίτλο “ Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού 29.557,14 με το ποσό των 6.913,25€ και διαμορφώνεται στο ποσόν των 36.470,39€.

Μέρος γ’

ως προς το μέρος των εξόδων

Μειώνουμε :

Τον Κ.Α. 30/6021.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” προϋπολογισμού 47.328,08€ κατά 20.420,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 26.908,08€.

 

Από την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 20.420,00 το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 20.420,00 για την παρακάτω ενίσχυση :

  1.  

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α. 30/6011.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων ”προϋπολογισμού 551.430,48€ με το ποσό των 20.420,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 571.850,48€.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/64/2016.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment