Απόφαση αριθμ. 8/65/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-03-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 8850/04-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 65η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 32.978,33€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την υπ’ αριθμ. 6/53/2016 απόφασή της ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 5/2016 μελέτης και καθόρισε όρους διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, όρισε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 01-03-2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της επιτροπής το από 01-03-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές: 1.Α. Σταθόπουλος ΣΙΑ Ε.Ε.(Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 7812/26-02-2016) για το υπ. Αριθμ. 3 Τιμολόγιο μελέτης «Ενοικίαση αρμάτων», 2.Μαρία Χατζηαλεξάνδρου και ΣΙΑ ΕΕ (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 8196/01-03-2016) για το υπ. Αριθμ. 8 Τιμολόγιο μελέτης «Ύφασμα για κάλυψη αυτοκινήτων μεταφοράς αρμάτων», 3.Άννα Ι. Δαμαλά (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 8200/01-03-2016) για για το υπ. Αριθμ. 2 Τιμολόγιο μελέτης «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη/μίσθωση εξέδρας», 4.Δήμητρα Τσούτσου (MICKYS HOUSE) (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 8202/01-03-2016) τα υπ. Αριθμ. 6.1 έως και 6.10 Τιμολόγια μελέτης «Αποκριάτικες στολές», 5.Αναστασίου Στεφ. Γεώργιος – Εμμανουήλ «GREEK CONCERTS» (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 8203/01-03-2016) για το υπ. Αριθμ. 4 Τιμολόγιο μελέτης «Μουσική συναυλία», 6.Οικονόμου Χριστίνα Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 8205/01-03-2016) για το υπ. Αριθμ. 7 Τιμολόγιο μελέτης «Καρναβαλικό υλικό», 7.Diogenis Travel Agency (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 8216/01-03-2016) για το υπ. Αριθμ. 5 Τιμολόγιο μελέτης «Μεταφορά μαθητών-καρναβαλιστών». Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η επιτροπή διαγωνισμού ανακοίνωσε ότι όλες οι προσφορές πληρούν την προϋπόθεση των απαιτούμενων από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικών, εκτός από την προσφορά της εταιρείας «Diogenis Travel Agency», η οποία δεν προσκόμισε το απαιτούμενο από τη διακήρυξη πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Ακολούθησε ο έλεγχος των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, και σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανακηρύσσονται μειοδότες του εν θέματι διαγωνισμού ως εξής:

 • Για το υπ. Αριθμ. 2 τιμολόγιο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη/μίσθωση εξέδρας» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η Άννα Ι. Δαμαλά, με το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (9.225,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 3 τιμολόγιο «Ενοικίαση αρμάτων» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία «Α. Σταθόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (7.380,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 4 τιμολόγιο «Μουσική συναυλία» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων ο Αναστασίου Στεφ. Γεώργιος – Εμμανουήλ «GREEK CONCERTS», με το ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ (6.642,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για τα υπ. Αριθμ. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 και 6.10 τιμολόγια «Αποκριάτικες στολές» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η Δήμητρα Τσούτσου (MICKYS HOUSE), με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (4.934,45€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 7 τιμολόγιο «Καρναβαλικό υλικό» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία «Οικονόμου Χριστίνα Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (2.266,28€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 8 τιμολόγιο «Ύφασμα για κάλυψη αυτοκινήτων μεταφοράς αρμάτων» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία «Μαρία Χατζηαλεξάνδρου και ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (983,26€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Τέλος, η επιτροπή διαγωνισμού αναφέρει ότι για τα υπ΄ αριθμ. 1 «Παρουσίαση καρναβαλικής εκδήλωσης» και 9 «Αφίσες» τιμολόγια της 05/2016 μελέτης ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος, γιατί δεν κατατέθηκε κάποια προσφορά, ομοίως δε για το υπ΄ αριθμ. 5 «Μεταφορά μαθητών – καρναβαλιστών» τιμολόγιο της 05/2016 μελέτης, διότι η επιτροπή διαγωνισμού δεν κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «Diogenis Travel Agency», λόγω μη προσκόμισης του απαιτούμενου από τη σχετική διακήρυξη πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

Ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το από 01-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και στη συνέχεια να αναθέσει την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών στους ανωτέρω αναφερόμενους μειοδότες. Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις κατά οποιουδήποτε σταδίου του εν λόγω διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 01-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και το φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 01-03-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού μελέτης 32.978,33€.

Β.- Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τα υπ΄ αριθμ. 1 «Παρουσίαση καρναβαλικής εκδήλωσης», 5 «Μεταφορά μαθητών – καρναβαλιστών» και 9 «Αφίσες» τιμολόγια της 05/2016 μελέτης για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Γ.- Αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας για τα λοιπά τιμολόγια της μελέτης 05/2016 με τίτλο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016) στους κάτωθι μειοδότες ως εξής:

 • Για το υπ. Αριθμ. 2 τιμολόγιο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη/μίσθωση εξέδρας» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η Άννα Ι. Δαμαλά (Κολιάτσου 8, Κόρινθος, ΑΦΜ 058668402, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (9.225,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 3 τιμολόγιο «Ενοικίαση αρμάτων» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία «Α. Σταθόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Ζευγολατιό Μεσσηνίας, ΑΦΜ 082415540, Δ.Ο.Υ. Μελιγαλά), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (7.380,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 4 τιμολόγιο «Μουσική συναυλία» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων ο Αναστασίου Στεφ. Γεώργιος – Εμμανουήλ «GREEK CONCERTS» (Μεραρχίας 13, Σέρρες, ΑΦΜ 120147378, Δ.Ο.Υ. Σερρών), με το ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ (6.642,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για τα υπ. Αριθμ. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 και 6.10 τιμολόγια «Αποκριάτικες στολές» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η Δήμητρα Τσούτσου (MICKYS HOUSE) (Ερμού 49, Κόρινθος, ΑΦΜ 070929492, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (4.934,45€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 7 τιμολόγιο «Καρναβαλικό υλικό» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία «Οικονόμου Χριστίνα Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (Εθνικής Αντίστασης 3, Κόρινθος, ΑΦΜ 800615635, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (2.266,28€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 • Για το υπ. Αριθμ. 8 τιμολόγιο «Ύφασμα για κάλυψη αυτοκινήτων μεταφοράς αρμάτων» της 05/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η εταιρεία με την επωνυμία «Μαρία Χατζηαλεξάνδρου και ΣΙΑ ΕΕ» (Κύπρου 112, Κόρινθος, ΑΦΜ 081416680, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (983,26€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Η δαπάνη για την πληρωμή των αναδόχων για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Καρναβαλικές εκδηλώσεις έτους 2016» ποσού 32.978,33€ (ΑΔΣ 4/66/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/65/2016.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment