Απόφαση αριθμ. 9/67/2016

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-03-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 9789/11-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 67η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

 

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) την υπ΄αριθ. 4/47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

 

00

6423.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων

521/2016

2.000,00

 

10

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π, ΑΜ 8/2016.

522/2016

5.000,00

 

30

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες), ΑΜ 8/2016.

523/2016

5.000,00

 

45

7131.0001

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

524/2016

984,00

 

10

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

525/2016

2.700,00

 

20

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

526/2016

476.605,16

 

30

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

527/2016

21.039,35

 

35

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

528/2016

19.961,69

 

45

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

529/2016

1.799,97

 

20

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

530/2016

173.047,98

 

30

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

531/2016

25.000,00

 

35

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου , ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

532/2016

9.000,00

 

10

6643.0002

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου , ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

533/2016

9.877,95

 

20

6662.0007

Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων Α.Μ 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο.

534/2016

14.391,00

 

20

6661.0001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων ΑΜ 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο.

535/2016

14.984,48

 

20

6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. , ΑΜ 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015) Συνεχιζόμενο.

536/2016

199.994,43

 

15

6481.0003

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

537/2016

52.054,85

 

15

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

538/2016

8.999,93

 

20

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

539/2016

94.828,20

 

30

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

540/2016

34.500,00

 

35

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

541/2016

11.710,47

 

45

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

542/2016

4.636,49

 

15

6481.0002

Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο.

543/2016

119.095,22

 

20

6633.0002

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Κορίνθου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

544/2016

2.697,86

 

20

6633.0003

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

545/2016

1.176,35

 

20

6633.0004

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

546/2016

1.176,35

 

20

6633.0005

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

547/2016

1.176,35

 

20

6633.0006

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σολυγείας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

548/2016

1.176,35

 

20

6634.0002

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

549/2016

10.390,06

 

20

6634.0003

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

550/2016

2.690,26

 

20

6634.0004

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

551/2016

2.690,26

 

20

6634.0005

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

552/2016

2.690,26

 

20

6634.0006

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

553/2016

2.690,26

 

20

6635.0002

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

554/2016

2.346,86

 

20

6635.0003

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

555/2016

1.001,79

 

20

6635.0004

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

556/2016

1.001,79

 

20

6635.0005

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

557/2016

1.001,79

 

20

6635.0006

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015, Συνεχιζόμενο.

558/2016

1.001,79

 

00

6331.0001

Λοιποί φόροι και τέλη

559/2016

15,00

 

00

6111.0001

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών αίτησης ακύρωσης Ζωής Ασλανίδη.

560/2016

1.180,80

 

00

6111.0001

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αγωγή Βασιλείου Τσαβαλιά.

561/2016

590,40

 

00

6111.0001

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αίτηση ακύρωσης Παναγιώτας Κοντογιάννη κλπ.

562/2016

1.180,80

 

00

6111.0001

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αίτηση ακύρωσης Βασιλείου Κελάμη κλπ.

563/2016

1.180,80

 

30

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος]

565/2016

833,94

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤ.ΣΟΥΚΟΥΛΗ” για παράσταση και κατάθεση προτάσεων επί της αιτήσεως καθορισμού τιμής μονάδος.

564/2016

427,00

 

00

 

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ” για παράσταση στο Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου απο 08/12/2009 προσφυγή της Ελένης & Ιωάννη Κακκούρου.

566/2016

249,69

 

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΚΩΝ/ΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ” για γνωμοδότηση που συνέταξε επί της υπάριθμ.πρωτ.51628/2015 ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “Τσαουσης Ι. Τιμολέων-Γκίκας Κ.Παναγιώτης”

567/2016

492,00

 

00

6116.0001

Αμοιβή Δικαστικού επιμελητή “ΣΤ.ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΨΥΡΡΗ” για επιδόσεις εγγραφων δικογράφων του Δήμου.

568/2016

238,94

 

00

6111.0001

Αμοιβή Συμβολαιογράφου “ΖΩΗ ΠΑΡ.ΚΟΛΛΙΑ” για σύνταξη της με αριθμό 7451/12-01-2016 πράξης εξόφλησης

569/2016

30,84

 

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και συσκευής τηλεμοιοτυπίας Δ.Ε. Κορίνθου]

570/2016

872,94

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/67/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

 

Leave a Comment