Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 31/2016
 
Θέμα Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4708/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ.  Αθικίων
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
  1.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
  2.Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
  3.Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
  4.Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.    Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.    Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.    Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τα οριζόμενα: Στο άρθρο 46 της Υ. Α. 11389/1983 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ)
«…..1. Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού γίνεται από επιτροπές.
2.Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3.Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς [1] ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν, τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 [1] του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων ECU στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας………….
 
Στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011, βάσει των οποίων προβλέπεται κλήρωση προκειμένου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών,
Τις πρόσφατες Ελ. Συν. Τμ. 6 απόφαση  1172/2015 και 1174/2015 κρίθηκε – για πρώτη φορά μετά την ισχύ του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) – ότι οι εν λόγω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς εν προκειμένω εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, εν γνώσει του οποίου τελούσε και στον οποίο ρητά παραπέμπει ο νομοθέτης με το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αντί των γενικών διατάξεων των άρθρων 103  παρ. 2δ΄του ν. 3463/2006 και 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 περί των εν γένει αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε το από 25/01/2016 Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 25/01/2016 πρακτικό κλήρωσης, τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, το υπ΄ αριθμ. 7079/25.2.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ΄ ευθείας  ανάθεσης  προμηθειών  σύμφωνα με  το άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016,  η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
Α- Ορίζει ως τακτικά μέλη τους Δημοτικούς Υπαλλήλους : 
1.  Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5, ως πρόεδρο,
2.  Σαββανού  Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5,
3.  Σούκουλη Αντώνιο, Διοικητικό κλάδου ΔΕ1.
Β- Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικού Υπαλλήλους:
1.  Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,
2.  Χρυσάνθου Τηλέμαχο, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ,
3.  Παντελέων Ιωάννη, Γεωπόνο κλάδου ΠΕ9.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 31 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  11-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment