Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 33/2016
 
Θέμα  13ο Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4708/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ.  Αθικίων
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
  1.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
  2.Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
  3.Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
  4.Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.    Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.    Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.    Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 28 της Υ. Α. 11389/1983 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ)
«…..1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ’ αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
2. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να ζητήσει από άλλον ο.τ.α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον ο.τ.α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή της κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στο νομό. Εάν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.»
 
Στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011, βάσει των οποίων προβλέπεται κλήρωση προκειμένου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών,
Σας διαβιβάζουμε το από 25/01/2016 Πρακτικό κλήρωσης επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016 >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ , το από 25.1.2016 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ανά κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016, ως εξής: 
 
 
 
 

Α΄.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ:

 

Τακτικά Μέλη :

1.                   ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρο
2.                   ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.                   ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ1 Διοικητικός
 
 

Αναπληρωματικά μέλη:

1.                   ΜΠΡΕΘΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών
2.                   ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός
3.                   ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 
 

Β΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:

 

Τακτικά μέλη:

1.                   ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των, ως Πρόεδρος
2.                   ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ9 Γεωπόνων
3.                   ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
2.                   ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.                   ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ2 Επιστατών Καθαριότητας
 
 

Γ΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

               
Τακτικά μέλη:
1.                   ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικός, ως Πρόεδρο
2.                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.                   ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδείας
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2.                   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
3.                   ΔΕΛΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 
 

 Δ΄.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Τακτικά μέλη:

1.                   ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.                   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών
3.                   ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
            
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
2.                   ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των
3.                   ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ2 Επιστατών Καθαριότητας
 
 
 
                    
 
 

Ε΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π.

Τακτικά μέλη:
1.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ9 Γεωπόνων, ως Πρόεδρο
2.       ΒΟΣΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΥΕ16 Εργατών Κοιμητηρίων
3.       ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
 
 

Αναπληρωματικά μέλη:

1.                   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων
2.                   ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
3.                   ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ9 Γεωπόνων
 
 

ΣΤ΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:

Τακτικά μέλη:
1.                   ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδείας, ως Πρόεδρο
2.                   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ1 Διοικητικός
3.                   ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2.                   ΜΠΡΕΘΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ,  ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών
3.                   ΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΠΕ1 Διοικητικός
 
 

Ζ΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑ Κ.Α.Ε.

 

Κ.Α.Ε. 10- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τακτικά μέλη:
1.       ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ως Πρόεδρο
2.       ΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ1 Διοικητικός
3.       ΜΕΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΔΕ1 Διοικητικός
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΚΑΡΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΕ Διοικητικού (ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
2.                   ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ1 Διοικητικός
3.                   ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ1 Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος,
           
Κ.Α.Ε. 15- Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού             
Τακτικά μέλη:
1.    ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδείας, ως Πρόεδρο
2.    ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικός
3.    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
                    
Αναπληρωματικά μέλη:
1.     ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2.    ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 3.    ΔΕΛΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ,  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 
                Κ.Α.Ε. 20- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τακτικά μέλη:
1.    ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ2 Επιστατών Καθαριότητας, ως Πρόεδρος
2.    ΒΟΣΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΥΕ16 Εργατών Κοιμητηρίων
3.    ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ,  ΔΕ1 Διοικητικός Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας.
 
 
 Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των
2.                   ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.                   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
 
Κ.Α.Ε. 30-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τακτικά μέλη:
1.    ΜΠΡΕΘΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.    ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.
3.    ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
                    
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                    ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών
2.                   ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών
3.                   ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 
Κ.Α.Ε. 35-Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Τακτικά μέλη:
1.                   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων , ως Πρόεδρος
2.                   ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,  ΤΕ 13 Τεχνολογίας  Γεωπονίας.
3.                   ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ9 Γεωπόνων
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ9 Γεωπόνων
2.                   ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΕ9 Γεωπόνων
3.                   ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
 
 

Η΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΠ.,)

Τακτικά μέλη
1.                   ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ 11Πληροφορικής, ως Πρόεδρος
2.                   ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών
3.                   ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών
 
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ,  ΠΕ 11Πληροφορικής.
2.                   ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών
3. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
 
 

Θ΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»

Τακτικά μέλη:
1.                   ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.                   ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΠΕ 11Πληροφορικής
3.                   ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών
 
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ 11Πληροφορικής
2.                   ΜΠΡΕΘΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών
3.                   ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 
 

Ι΄.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Τακτικά μέλη:
1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών
3.ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ, ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων
2.                   ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών
3.                   ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών
 
 

Κ΄. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), έγκριση της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων σύμφωνα με το ΦΕΚ με αρ. 1067/5 Ιουνίου 2015 Τεύχος Β.

Τακτικά μέλη
1.                   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός, ως Πρόεδρο
2.                   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΤΕ Κοινωνικών  Λειτουργών.
3.                   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων
                                            
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ 4Μηχανολόγων Μηχανικών
2.                   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,  ΔΕ 7 Βοηθών Νοσοκόμων
3.    ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας
                           
                                                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 33 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  11-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment