Διόρθωση ΤΑΠ έτους 2010-2011

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 34/2016

 
Θέμα 14oΗ.Δ.: «Διόρθωση ΤΑΠ  έτους 2010-2011»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4708/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ.  Αθικίων
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10 Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
  1.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
  2.Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
  3.Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
  4.Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.    Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.    Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.    Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διόρθωση ΤΑΠ έτους 2010-2011»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1.       Την υπ’ αριθμ. Απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. 8752/22.02.1994.
2.       Την υπ’ αριθμ. 14989/28.03.1996 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ.
3.   Την αρ. 1108283/383/1995 (ΦΕΚ 824 Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών <<αναπροσαρμογή τιμών &  επέκταση αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής>>.
4.       Τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών του έτους 2007. καθώς και το παράρτημά του για τον Δήμο Κορινθίων.
5.       Την συνημμένη κατάσταση με το ΤΑΠ.
6.       Το παράρτημα της Neuropublic περί υπολογισμού του ΤΑΠ.
Το έτος 2015 για πρώτη φορά συντάχθηκε & βεβαιώθηκε  χρηματικός κατάλογος για το τέλος ακίνητης περιουσίας των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, του άρθρου 24 του Ν. 2130/93. Προϋπόθεση για την μηχανογραφική καταχώρηση των ακινήτων της Κορίνθου ήταν η οριοθέτηση των ζωνών με την συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 8752/94 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρίθμ. 14989/96 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, <<ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των οικοπέδων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων  για τον καθορισμό της αξίας των οικοπέδων επί της οποίας επιβάλλεται το ΤΑΠ από 01.01.1996, θα λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), και η τιμή οικοπέδου     (ΤΟ)>> όπως καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ο μαθηματικός τύπος για τα εν λόγω οικόπεδα είναι:
Επιφάνεια τμ * τιμή εκκίνησης * ΣΟ =Τελική αντικειμενική αξία οικοπέδου για ΤΑΠ
Τελική αντικειμενική αξία οικοπέδου για ΤΑΠ * Συντελεστή ΤΑΠ = Ποσό οφειλόμενου ΤΑΠ. Η τιμή εκκίνησης (ΤΕ) καθορίζεται από το μαθηματικό τύπο: ΣΟ * ΤΟ= Τιμή εκκίνησης
Η τιμή οικοπέδου καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και προς τούτο λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ). Στην προκείμενη περίπτωση οι τιμές των οικοπέδων της συν/νης κατάστασης υπολογίστηκαν εκ παραδρομής μηχανογραφικά ως τιμή ζώνης *ΣΑΟ, ενώ θα έπρεπε να ληφθούν από το παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών και έχουν αναρτηθεί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι εγγραφές του ΤΑΠ των κάτωθι ακινήτων  & των οικοπέδων της συν/νης κατάστασης για το 2010 & το 2011. Μετά την κοινοποίηση των εγγραφών στους χρηματικούς καταλόγους, των υπόχρεων & την βεβαίωσή τους, είναι αναγκαίο να γίνουν οι κάτωθι διορθώσεις ή διαγραφές:      
               
1.       Με την αρ. πρωτ. 1200/14.01.2016 αίτησή της, η κα Σκούρτη Μαρία ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί η αποθανούσα γιαγιά της με κωδικό 137576 για τα ακίνητα με κωδικό 5798 & 6017, διότι τα έτη 2010 & 2011 ήταν ημιτελή & ολοκληρώθηκαν το 2012.  Σύμφωνα με την απόφαση 8752/1994 του ΥΠ.ΕΣ σε ΤΑΠ υπόκειται μόνο το οικόπεδο & όχι τα ημιτελή κτίσματα, εάν η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί μετά την παρέλευση της επταετίας από την οικοδομική άδεια. Ως εκ τούτου πρέπει να διαγραφεί το ΤΑΠ των ετών 2010-2011.
2.       Με την αρ. πρωτ. 60615/24-12-2015 αίτησή της, η κα TseronisBrieseUta με κωδ. 79081 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5198 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31540068. Η διακοπή ηλεκτροδότησης έγινε τον 4ο του 2015. Άρα το ΤΑΠ πληρωνόταν μέσω του λογ/σμού της ΔΕΗ.
3.       Με την αρ. πρωτ. 56846/01-12-2015 αίτησή του, ο κος GegaVasil  με κωδ. 49981 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4595 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. Το διαμέρισμα το αγόρασε  το 2015 σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε & ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31522981.
4.       Με την αρ. πρωτ. 60824/28-12-2015 αίτησή της, η κα Αγγιστριώτη –Δημητροπούλου Βαρβάρα με κωδ. 40473 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5724 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. Το ακίνητο ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31584678. Επίσης θα πρέπει να διαγραφεί το ακίνητο με κωδ. 5722 διότιήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31545017.
5.       Με την αρ. πρωτ. 358/07-01-2016 αίτησή της, η κα Βαρβατσούλη Γαρυφαλιά με κωδ. 39503 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5927 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. Το ακίνητο ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31584678 εως την 12.06.2013.  Επίσης θα πρέπει να διαγραφεί το ακίνητο με κωδ. 5496 διότιαφορούσε κοινόχρηστο ρολόι & δεν υπόκειται σε ΤΑΠ.
6.       Με την αρ. πρωτ. 174/05-01-2016 αίτησή της, η κα Γεώργα Παναγούλα  με κωδ. 132216 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5565 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε δύο φορές.  Θα παραμείνει το ακίνητο 4525.
7.       Με την αρ. πρωτ. 59023/14-12-2015 αίτησή του, ο κος Γκρούτσης Ευάγγελος με κωδ. 86717 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4980 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. Το ακίνητο ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31520230 (100τμ) & 31563278 (54τμ).
8.       Με την αρ. πρωτ. 959/12-01-2016 αίτησή της, η κα Δασκαλοπούλου Σοφία  με κωδ. 26236 ζητά την διαγραφή μέρος του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5508 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ολόκληρο. Το ακίνητο ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31528971 για 186 τμ & πρέπει να χρεωθεί το υπόλοιπο δηλαδή 224 τμ.  Έτσι το ΤΑΠ που αντιστοιχεί στα 224 τμ είναι 68,21€  & όχι 124,85 κατ’ έτος.
9.       Με την αρ. πρωτ. 775/11-01-2016 αίτησή του, ο κος Δήμας Αναστάσιος  με κωδ. 137243 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5900 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε δύο φορές, θα παραμείνει το ακίνητο 5872. Επίσης  ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5430 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε δύο φορές, θα παραμείνει το ακίνητο 4933.
10.    Με την αρ. πρωτ. 59479/16-12-2015 αίτησή του, ο κος Δήμας Στυλιανός  με κωδ. 132707 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5796 για τα έτη 2010- 2011, διότι έχει εξοφληθεί εως το 2014 λόγω μεταβίβασης, με το αρ. διπλοτ. Θ’ 1185/21.03.2014.
11.    Με την αρ. πρωτ. 58853/11-12-2015 αίτησή του, ο κος Θεοδωρακόπουλος Πέτρος με κωδ. 40749 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδ. 5003, 5004, 5005 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε. Τα ακίνητα έχουν χρεωθεί στον κο Θεοδωρόπουλο Πέτρο με κωδικό 74403.
12.    Με την αρ. πρωτ. 60809/28-12-2015 αίτησή του, ο κος Κλουμάσης Μιχαήλ με κωδ. 132405 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4749 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως οικόπεδο. Είναι αγροτεμάχιο εκτός οικισμού & υπόκειται σε ΤΑΠ μόνο το διπλάσιο του κτίσματος αν υπάρχει.
13.    Με την αρ. πρωτ. 60601/24-12-2015 αίτησή του, ο κος Καπελετζής Αθανάσιος με κωδ. 21148 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδ. 4573 & 5823 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκαν στο Δήμο από τον ίδιο. Τα ανωτέρω ακίνητα έχουν πουληθεί τα έτη 1999 & 2005 αντίστοιχα & θα χρεωθούν οι αγοραστές σύμφωνα με τα συμβόλαια. 
14.    Με την αρ. πρωτ. 60838/29-12-2015 αίτησή του, ο κος Καλλαράς Δημήτριος με κωδ. 137335 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5238 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31563257.
15.    Με την αρ. πρωτ. 59772/18-12-2015 αίτησή της, η κα Καραθανασοπούλου Βενέττα  με κωδ. 59310 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5567 για τα έτη 2010- 2011, διότι έχει εξοφληθεί έως τις 31/03/2014, με το αρ. διπλοτ. Θ’ 1245/31.03.2014.
16.    Με την αρ. πρωτ. 351/07-01-2016 αίτησή του, ο κος Μπαλάφας Αριστείδης  με κωδ. 41627 & της συζύγου με κωδ. 121365 ζητούν την διαγραφή του ΤΑΠ που έχουν χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5999 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε δύο φορές, θα παραμείνει το ακίνητο 5769.
17.    Με την αρ. πρωτ. 59668/17-12-2015 αίτησή του, ο κος Μπακλώρης Νικόλαος με κωδ. 42425 & η σύζυγός του με κωδ. 41868 ζητούν την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4440 175τμ για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31570775. Όμως θα πρέπει να παραμείνει ποσό 2,44€ στον καθένα για κάθε έτος διότι αφορά τον βοηθητικό χώρο 25τμ που δεν ηλεκτροδοτείται.
18.    Με την αρ. πρωτ. 59772/18-12-2015 αίτησή του, ο κος Μανώλης Δημήτριος  με κωδ. 62012 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδ. 5844 & 4867 για τα έτη 2010- 2011, διότι έχουν εξοφληθεί, με το αρ. διπλοτ. Β’ 1499/13.07.2011.
19.    Με την αρ. πρωτ. 59414/16-12-2015 αίτησή της, η κα Μπαιράμη Ελένη  με κωδ. 133587 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4764 για τoέτος 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε δύο φορές, θα παραμείνει το ακίνητο 5316.
20.    Με την αρ. πρωτ. 59043/14-12-2015 αίτησή της, η κα Μπέκου Κων/να  με κωδ. 132758 ζητά την διόρθωση του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5781 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως οικόπεδο. Είναι εκτός σχεδίου πόλεως  σύμφωνα με βεβαίωση της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου & υπόκειται σε ΤΑΠ μόνο το διπλάσιο του κτίσματος. Έτσι θα πρέπει να παραμείνει στο ακίνητο το ποσό των 4,58€ για κάθε έτος. Επίσης θα πρέπει να διορθωθεί το ακίνητο 5782, και να παραμείνει το ποσό των 17,85€ για κάθε έτος,διότιβρίσκεταιστην ζώνη 18 & όχι στην 7 όπου και χρεώθηκε.
21.    Με την αρ. πρωτ. 59816/18-12-2015 αίτησή του, ο κος Μπάμπης Δημήτριος ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί ο κωδ. 61941 για το ακίνητο με κωδ. 4714 για το έτος 2010, διότι έχει εξοφληθεί, με το αρ. διπλοτ. Δ’ 1125/26.05.2010. Το έτος 2011 θα πρέπει να μειωθεί και να παραμείνει το ποσό των 7,12€ που αφορά το 25% της ιδιοκτησίας του.
22.    Με την αρ. πρωτ. 60161/22-12-2015 αίτησή του, ο κος Μαζιώτης Βασίλειος με κωδ. 133583 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5246 για τα έτη 2010-2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, ενώ ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 315953180 από το έτος 2007.
23.    Με την αρ. πρωτ. 58616/10-12-2015 αίτησή του, ο κος Νώτης Γεώργιος με κωδ. 51228 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4604 για τα έτη 2010-2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, ενώ ανήκει μόνο στον αδερφό του Παναγιώτη Νώτη με κωδ. 40601.
24.    Με την αρ. πρωτ. 60925/29-12-2015 αίτησή του, η κα Παπαφίλη Μαργαρίτα με κωδ. 29169 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5388 για τα έτη 2010-2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. Πρόκειται για οικόπεδο όπου είναι κτισμένη πολυκατοικία και έχει εξαντληθεί η δόμηση.
25.    Με την αρ. πρωτ. 231/05-01-2016 αίτησή της, η κα Νάκου Αικατερίνη ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί στους κωδ. 136930 & 55943 για τα ακίνητα με κωδ. 4456 & 4923 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκαν 2 φορές & ήταν ηλεκτροδοτούμενα με τους αρ. παροχής 31574299 & 31560513 έως την 25.06.2013 & 01.07.2013 αντίστοιχα.
26.    Με την αρ. πρωτ. 59551/17-12-2015 αίτησή της, η κα Ζαφειροπούλου Ελένη με κωδ. 59130 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4686 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε δύο φορές, θα παραμείνει το ακίνητο 5028.
27.    Με την αρ. πρωτ. 58963/14-12-2015 αίτησή του, ο κος Ουλής Δημήτριος με κωδ. 34372 ζητά την διόρθωση του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5152 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε με 100% ποσοστό ιδιοκτησίας ενώ του ανήκει μόνο το 33,33%. Θα πρέπει να παραμείνει το ποσό των 9,94€ για κάθε έτος.
28.    Με την αρ. πρωτ. 59326/16-12-2015 αίτησή του, ο κος Σπηλιόπουλος Αργύριος με κωδ. 21174 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5229 για το έτος 2010, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31509470-01. Η διακοπή ηλεκτροδότησης έγινε στις 20/09/2011. Πρέπει να διορθωθεί η χρέωση του έτους 2011 και να παραμείνει το ποσό των 2,56€.
29.    Με την αρ. πρωτ. 57631/04-12-2015 αίτησή του, ο κος Σούκουλης Ηλίας με κωδ. 73146 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4966 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε στο Δήμο από τον ίδιο. Το ανωτέρω ακίνητο έχει πουληθεί το έτος 2008 σύμφωνα με τα συμβόλαια που μας προσκόμισε. 
30.    Με την αρ. πρωτ. 59146/15-12-2015 αίτησή της, η κα Σούκουλη Γεωργία  με κωδ. 137521 ζητά την διόρθωση του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5728 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως οικόπεδο. Είναι εκτός σχεδίου πόλεως & υπόκειται σε ΤΑΠ μόνο το διπλάσιο του κτίσματος. Έτσι θα πρέπει να παραμείνει στο ακίνητο το ποσό των 2,08€ για κάθε έτος.
31.    Με την αρ. πρωτ. 56601/30-11-2015 αίτησή του, ο κος Τσάνος Γεώργιος ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ με κωδ. 48864 & 40530 που έχουν χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5592 για το έτος 2010 & το 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31579132. Η διακοπή ηλεκτροδότησης έγινε στις 12/03/2014. Επίσης πρέπει να διαγραφεί το ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5593 για το έτος 2010 & το 2011, διότι έχει εξοφληθεί, με το αρ. διπλοτ. Ε’ 218/25.05.2011 λόγω μεταβίβασης.
32.    Με την αρ. πρωτ. 58324/09-12-2015 αίτησή του, ο κος Τσάμης Δημήτριος με κωδ. 26943 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδ. 4683 & 4684 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκαν στο Δήμο από τον ίδιο 2 φορές. Ισχύουν τα ακίνητα 5182, 5180, 5181. 
33.    Με την αρ. πρωτ. 59977/21-12-2015 αίτησή του, ο κος Τζανέτος Γεώργιος με κωδ. 12346715 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5223 για τα έτη 2010- 2011, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε, είναι ημιτελές & δεν υπόκειται σε ΤΑΠ. 
34.    Με την αρ. πρωτ. 60223/22-12-2015 αίτησή του, ο κος Τσετσώνης Δημήτριος με κωδ. 32338 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5188 για τα έτη 2010-2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε, ήταν πάντοτε ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 315061110.
35.    Με την αρ. πρωτ. 227/05-01-2016 αίτησή του, ο κος Τσελεκίδης Παναγιώτης με κωδ. 1888 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5596 για τα έτη 2010-2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. Πρόκειται για λάθος εγγραφή στο Ε9 του 2008 που διορθώθηκε στο Ε9 του 2009.
36.    Με την αρ. πρωτ.  3444/28-01-2016 αίτησή του, η κα Νέζη Ανθοδέσμη με κωδ. 40994 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδ. 6016 & 6015 για τα έτη 2010-2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκαν, ήταν ηλεκτροδοτούμενα με τους αρ. παροχής 31507701 & 31507695 αντίστοιχα.
Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006)».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τις διορθώσεις και τις διαγραφές των εγγραφών στους χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης περιουσίας ετών 2010 και 2011, όπως  αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 34 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  19-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment