Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κύπρου 84 στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΑΕΚ)

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 35/2016

 
Θέμα 15oΗ.Δ.: «Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κύπρου 84 στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΑΕΚ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4708/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ.  Αθικίων
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
  1.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
  2.Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
  3.Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
  4.Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.    Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.    Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.    Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στην Κύπρου 84 στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΑΕΚ)»ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Ομοίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) την αριθμ. πρωτ. 4460/03-02-2016 αίτηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ), περί παραχώρησης χώρου στην παλαιά Δημοτική Αγορά επί της οδού Κύπρου 84 για έδρα της εταιρείας.
β) την αριθμ. 5/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, περί παραχώρησης χώρου στην παλιά Δημοτική Αγορά επί της οδού Κύπρου 84 για έδρα της εταιρείας.
Τέλος, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των υπ’ αριθμ. 1 και 2 καταστημάτων στο χώρο της παλαιάς Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως έδρα της ΔΑΕΚ για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
A)Εγκρίνειτη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των υπ’ αριθμ. 1 και 2 καταστημάτων στο χώρο της παλαιάς Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως έδρα της εταιρείας για τη στέγαση των υπηρεσιών της , με τους παρακάτω όρους:
1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης των παραχωρούμενων ακινήτων από τη ΔΑΕΚ σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
2) Η ΔΑΕΚ δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει τα παραχωρούμενα ακίνητα, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής των ακινήτων, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.
3) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τη ΔΑΕΚ.
4) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, η ΔΑΕΚ υποχρεούται να αποχωρήσει από τα ακίνητα και να τα παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που τα παρέλαβε.
5) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 και επ. του Α.Κ.
6) Η ΔΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να κάνει καλή χρήση των παραχωρούμενων ακινήτων και να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτά.
7) Σε περίπτωση που ο Δήμος Κορινθίων χρειαστεί τα ακίνητα, η ΔΑΕΚ οφείλει να αποχωρήσει από αυτά.
8) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.
Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει .
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα και οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την ανωτέρω δωρεάν παραχώρηση χρήσης.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 35 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  18-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment