Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών για ψυχαγωγικές παιδειές

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 39/2016

 
Θέμα 1ο    Ε.Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές» επειδή ξεκίνησε η περίοδος των αποκριών και πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λειτουργίας του.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το παραπάνω θέμα και ν΄  αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου γιά ψυχαγωγικές παιδειές
 
 ΣΧΕΤ.: 1.- Άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.
              2.- Η αρίθμ. 76936/3992/7-12-87 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
              3.- Η σχετική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
              4.- Το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ Α΄10)
 Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (3) σχετικό με το οποίο χορηγήθηκε προέγκριση αδείας  εγκατάστασης κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου για ψυχαγωγικές παιδειές, (Καρναβαλοχώρα) το οποίο θα περιλαμβάνει δημιουργία Θεματικού Καρναβαλικού χώρου και την τοποθέτηση Ψυχαγωγικών παιχνιδιών, σε κοινόχρηστο χώρο (εντός πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου) στην Κόρινθο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από 26-02-2016 έως 26-03-2016)   στον ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη.
Πριν την έκδοση της αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, με απόφαση Δημάρχου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί από το Δημοτικό συμβούλιο και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε ότι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα από 26-02-2016 μέχρι 26-03-2016 υποχρεούται ο συμβαλλόμενος να εξοφλήσει την αξία του καταναλωθέντος ρεύματος για το πιο πάνω χρονικό διάστημα στο Δήμο Κορινθίων, βάσει μετρητή που θα τοποθετηθεί, μέχρι την 26ην Μαρτίου 2016.
Επίσης να διενεργηθεί έλεγχος των κατασκευών από άποψη ασφάλειας της κατασκευής από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου (Υ.Α. 76936/3992/07-12-1987).
Επίσης σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό και με βάση τον αναφερόμενο εξοπλισμό στην αριθμ. πρωτ. 6166/16-02-2016 αίτηση καθώς και στην αριθμ. 6165/16-02-2016 όμοια αυτής, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει:
1.- Βεβαίωση Μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης Σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.
2.- Βεβαίωση ηλεκτρολόγου-μηχανικού ανώτατης Σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3.- Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων, κατά τις Διατάξεις του Α.Ν.207/1967 (Α΄216).
4.- Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού από την αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για εγκαταστάσεις των οποίων η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 4 KW, ή θερμική ισχύς τα 8 KW.
5.- Για τις κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής της κατασκευής από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
6.- Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.
Για την ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, καθώς και οι διατάξεις του από 15-05-1956 Β.Δ./τος “περί κανονισμού θεάτρου-κινηματογράφου (ΦΕΚ 123/Δ), καθώς και του Ν.Δ./τος 917/1971 “περί εγκαταστάσεως δημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινόχρηστους χώρους (ΦΕΚ 140/Α/1971)”
Τέλος για τη χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας ο αιτών δεν πρέπει να είναι οφειλέτης του Δήμου. (άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.). 
Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης περί:
1.- Χορήγησης ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ σε κοινόχρηστο χώρο, εντός της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κόρινθο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 26-02-2016 έως 26-02-2016, στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΥΤΑΦΗ.
2.- Καθορισμού της έκτασης που θα παραχωρηθεί εντός του κοινόχρηστου χώρου, η οποία και θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής αδείας.
3.- καθορισμού ύψους του τέλους κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου (Τιμή κατάληψης Δημοτικού χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές)
4.- Καθορισμού ύψους εγγυητικής επιστολής για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών>>.
                                
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις:
1.       του από 15-05-1956 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 123Δ),
2.       του Ν.Δ/τος  917/1971 (ΦΕΚ 140/Α/1971),
3.       του άρθρου 80 του ν. 3463/2006
4.       την αριθμ. 76936/3992/7-12-1987 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 
5.       την αριθμ. 119/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
6.       το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ 10Α΄)
μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Αλέξανδρου Γκουργιώτη)
1.- Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΥΤΑΦΗ  για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ σε κοινόχρηστο χώρο εντός της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 26-12-2015 έως 10-01-2016.
2.-  Τη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, εκτάσεως 200 τ.μ., ο οποίος θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής άδειας.
3.- Καθορίζει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  στο ποσό των 200 €, για το διάστημα από 26-02-2016 έως και 26-03-2016.
 
4.- Καθορίζει ως ύψος εγγυητικής επιστολής το ποσό των 200 €, για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου στη προτέρα κατάσταση.  
 
5.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες.
 
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια λειτουργίας.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να υποβληθούν  όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από τον ανάδοχο, για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας λειτουργίας.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 39 / 2016.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  24-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment