Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 42/2016
 
Θέμα 3ο  Η.Δ.: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2016» παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7071/22-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Έχοντας υπόψη :
1.  Το  υπ΄ αριθμ.  8720/433/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
2. Την υπ’ αριθμ. 4/οικ.2395/26-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016» σύμφωνα με την οποία απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού για την πρόσληψη εξειδικευμένου τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, ιεραρχημένο ως προς την αναγκαιότητά του σε σύνολο το πολύ μέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα.
3.    Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/Β/28-02-2014).
4.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7069/22-02-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί ύπαρξης κενών θέσεων των αιτούμενων προσλήψεων.
5.   Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7070/22-02-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και η εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού.
6.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
 
Εισηγείται:
 
Τον προγραμματισμό προσλήψεων εξειδικευμένου τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, για το έτος 2016 ιεραρχημένο ως προς την αναγκαιότητά του σε σύνολο τριών (3) θέσεων για το Δήμο Κορινθίων, ως εξής:
 
Α/Α
Κατηγορία/Κλάδος
Θέσεις
Κ.Α.
Πιστώσεων
Προϋπολογισμός Δαπάνης
1
ΠΕ Περιβάλλοντος
1
35/6011.0001
(35/6051.0002 & 35/6051.0001)
6.552,00 €
1.888,94 €
2
ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών
1
30/6011.0001
30/6051.0003
6.552,00  €
1.351,67 €
3
ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογίας Περιβάλλοντος)
1
35/6011.0001
(35/6051.0002 & 35/6051.0001)
6.222,00  €
1.793,80 €
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 4/οικ.2395/26-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον προγραμματισμό προσλήψεων εξειδικευμένου τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, για το έτος 2016 ιεραρχημένο ως προς την αναγκαιότητά του σε σύνολο τριών (3) θέσεων για το Δήμο Κορινθίων, ως εξής:
 
Α/Α
Κατηγορία/Κλάδος
Θέσεις
Κ.Α.
Πιστώσεων
Προϋπολογισμός Δαπάνης
1
ΠΕ Περιβάλλοντος
1
35/6011.0001
(35/6051.0002 & 35/6051.0001)
6.552,00 €
1.888,94 €
2
ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών
1
30/6011.0001
30/6051.0003
6.552,00  €
1.351,67 €
3
ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογίας Περιβάλλοντος)
1
35/6011.0001
(35/6051.0002 & 35/6051.0001)
6.222,00  €
1.793,80 €
 
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/τ.Β΄/28-02-2014) υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Δημοσίου Δικαίου, κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ των κλάδων:
ΠΕ Περιβάλλοντος: 1 κενή
ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών: 2 κενές
ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ): 1 κενή
 
Τα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις, σύμφωνα  με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι τα ακόλουθα:
 
Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος
 
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα:
        Μηχανικών Περιβάλλοντος
        Χημικών Μηχανικών
        Περιβάλλοντος
        Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
        Γεωγραφίας
        Επιστήμης της θάλασσας
        Βιολογίας
        Φυσικής
        Χημείας
        Βιοχημείας (Π.Σ.Ε.)
        Ιατρικής Βιοχημείας (Π.Σ.Ε.)
        Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες (Ε.Α.Π.)
        Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Π.Σ.Ε.)
        Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας (Π.Σ.Ε.)
        Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) 
        Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας (Π.Σ.Ε.)
 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται ως προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού και τα πτυχία ή διπλώματα ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, εφόσον οι Γεωτεχνικές αυτές ειδικότητες δεν προβλέπονται στους οργανισμούς των οικείων, κατά περίπτωση, φορέων.
Με την προκήρυξη μπορεί επίσης να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 

Κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1. α) Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
(Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες:
(α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος,
(β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και
(γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας,
τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής)
1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε.  ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 42 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  02-03-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ