Αίτημα των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη και Καμπέρη Βασιλικής, περί καθορισμού τιμής μονάδας στο Ο.Τ. 861

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 44/2016
 
Θέμα 5ο  Η.Δ.: «Αίτημα των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλικής συζ. Ιωάννη Τζαδήμα, περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 861 σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5οθέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλικής συζ. Ιωάννη Τζαδήμα, περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 861 σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” »έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την αριθμ. πρωτ. 23237/06-05-2014 αίτηση των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Βασιλικής Καμπέρη συζ. Ιωάννη Τζαδήμα, ιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος του οικοπέδου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου  στο Ο.Τ. 861  με την οποία ζητούν να συντελεστεί  προσκύρωση στην ιδιοκτησία τους εδαφικού τμήματος από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) συνολικής έκτασης 63,66τ.μ.  (προς δυσμάς) δηλ 31,83τ.μ. έκαστος,
2. Το από 29-07-2015 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, που καθορίζει την αξία του ανωτέρω προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.),
3. την αριθμ. 4/46/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 63,66τ.μ., στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 861, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Τζαδήμας Ιωάννης του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλική συζ. Ιωάννη Τζαδήμα με ποσοστό 50% έκαστος του εν λόγω οικοπέδου, δηλ. προσκύρωση εδαφικού τμήματος έκτασης 31,83τ.μ. σε έκαστο εκ των ανωτέρω ιδιοκτητών, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 63,66τ.μ. * 120€/τ.μ. = 7.639,20€ συνολικά, με αναλογούν ποσό σε έκαστο τα 3.819,60€.  Η ως άνω τιμή των 120€/τ.μ. έκτασης ορίζεται από το 29-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 5 αρθρ. 186 του Ν.3463/2006,  που θα καταβληθεί από τους ανωτέρω φερόμενους ιδιοκτήτες υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 63,66.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμό  κτηματογράφησης 0625014, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 861, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Τζαδήμας Ιωάννης του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλική συζ. Ιωάννη Τζαδήμα με ποσοστό 50% έκαστος του εν λόγω οικοπέδου, δηλ. προσκύρωση εδαφικού τμήματος έκτασης 31,83τ.μ. σε έκαστο εκ των ανωτέρω ιδιοκτητών.
2.       τον καθορισμό της τιμής μονάδος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 63,66τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ. κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλικής συζ. Ιωάννη Τζαδήμα, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 63,66τ.μ. * 120€/τ.μ. = 7.639,20€ συνολικά, με αναλογούν ποσό σε έκαστο τα 3.819,60€. 
 
3.       τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 63,66 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.       την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα  και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 44/ 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  25-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ