Αίτημα Γεωργίου Διαμαντή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 45/2016

 
Θέμα 6ο  Η.Δ.: «Αίτημα Γεωργίου Διαμαντή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Άσσου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6οθέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Γεωργίου Διαμαντή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Άσσου»έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
α) την αριθ. πρωτ. 42346/18-09-2015 αίτηση του κ. Γεωργίου Διαμαντή με την οποία ζητά άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της κεντρικής πλατείας Άσσου στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου.
β) Την αριθμ. 8/59/08-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων- άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Γεωργίου Διαμαντή επί της κεντρικής πλατείας του Άσσου Δ.Κ. Άσσου Δήμου Κορινθίων με τους ακόλουθους όρους:
1. Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος (πλατεία) προσδιορίζεται από τα   δεδομένα της αποτυπωμένης από την υπηρεσία  πλατείας και αποτυπώνεται σε σχετικό σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Στη προς δύση πλευρά, σε απόσταση 1,20 μ. από τη  γραμμή δόμησης (πρόσοψη  καταστήματος)  δημιουργείται ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, στη συνέχεια της οποίας ακολουθεί διάδρομος πλάτους 1,50μ από το εξωτερικό όριο του συντριβανιού για την ελεύθερη κίνηση των πεζών   
Β. Στη προς βορά πλευρά αφήνεται ζώνη πλάτους περίπου 3,70 μ. επί του υφιστάμενου πεζόδρομου  της ΠΕΟ Κορίνθου-Άργους  για την ελεύθερη κίνηση των πεζών
2. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
3.Δεν  επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών, καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο.
4. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
5. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 42346/18-09-2015 αίτηση του κ. Γεωργίου Διαμαντή, την αριθμ. 59/08-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το σχέδιο κάτοψης και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη χορήγηση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων – άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτωνστο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Γεωργίου Διαμαντή επί της κεντρικής πλατείας του Άσσου Δ.Κ. Άσσου Δήμου Κορινθίων με τους ακόλουθους όρους:
 
1. Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος (πλατεία) προσδιορίζεται από τα   δεδομένα της αποτυπωμένης από την υπηρεσία  πλατείας και αποτυπώνεται σε σχετικό σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Στη προς δύση πλευρά, σε απόσταση 1,20 μ. από τη  γραμμή δόμησης (πρόσοψη  καταστήματος)  δημιουργείται ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, στη συνέχεια της οποίας ακολουθεί διάδρομος πλάτους 1,50μ από το εξωτερικό όριο του συντριβανιού για την ελεύθερη κίνηση των πεζών   
Β. Στη προς βορά πλευρά αφήνεται ζώνη πλάτους περίπου 3,70 μ. επί του υφιστάμενου πεζόδρομου  της Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Άργους  για την ελεύθερη κίνηση των πεζών
2. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
3.Δεν  επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών, καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο.
4. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
5. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 45/ 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  25-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ