Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 46/2016
 
Θέμα 7ο  Η.Δ.: «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 15/332/2014 απόφασή του ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων”. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30/03-02-2016 έγγραφο του ανωτέρω Ν.Π. διαβιβάστηκε στο Δήμο η αίτηση παραίτησης του κ. Αντωνίου Αλέξανδρου, Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., λόγω ανάληψης καθηκόντων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6.1/1175/19-02-2016 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε τους πέντε αρχαιότερους Διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα όρια του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 § 1 του Ν. 3463/2006, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Μετά τ’ ανωτέρω, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε να αντικατασταθεί ο κ. Αλέξανδρος Αντωνίου από τον κ. Θεόδωρο Μαρδίκη, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30/03-02-2016 έγγραφο του Ν.Π. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων”, το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6.1/1175/19-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 240 § 1 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την αριθμ. 15/332/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», αντικαθιστώντας τον κ. Αλέξανδρο Αντωνίου, τακτικό μέλος με τον κ. Θεόδωρο Μαρδίκη, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού, ως τακτικό μέλος.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 15/332/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 46 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  24-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ