Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Σαρωνικού

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 52/2016
 
Θέμα 13ο  Η.Δ.:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ.6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού” έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
<< 
1.       την αριθμ. 12/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
2.       την αριθμ. 5/81/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης και διενέργειας διεξαγωγής της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
3.       τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
4.       την υπ’ αριθ. 10/206/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2659/11-10-2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και ανακήρυξης του Κωνσταντίνου Καλοπαστά ως μειοδότη.
5.        το υπ’ αριθ. πρωτ. 47178/19-10-2012 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 136.500,00€ με το οποίο αναθέτει στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Καλοπαστάς Κωνσταντίνος» την εκτέλεση του εν θέματι έργου.
6.       την υπ’ αριθ. 8/122/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε πρώτη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τη 19-04-2013.
7.       την υπ’ αριθ. 10/175/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε δεύτερη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι την 30-05-2013.
8.       τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 136.500,00 €
9.       την αριθ. 217/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου
10.    την αριθ. 200/2015 περί  σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και
11.    την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει συνταχθεί από τον κ. Κακάβα Νικόλαο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η επιχείρηση “Κων/νος Καλοπαστάς Ε.Δ.Ε.” ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την αριθ. μελ.12/2012 του Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθ. 200/15-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 02-10-2015 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
          Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού», με αριθμό μελέτης 12/2012 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 150.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 52 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  26-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 

Leave a Comment