Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 59/2016
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι των 5.869,41 € (ΠΔ 229/99)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι των 5.869,41 € (ΠΔ 229/99)» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 & 15 των Π.Δ. 609/85, 171/87 αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/99, για έργα αξίας μέχρι 5.869,41 € συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης για το εύλογο της δαπάνης από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους.
Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για τη παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων προβλέπεται η συμμετοχή μέλους ή μελών άλλου συλλογικού οργάνου, όπως Δημοτικού Συμβουλίου κλπ, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση η προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, κλήρωση, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ποιο από τα μέλη του Δ.Σ. συγκεκριμένα θα συμμετέχει στο συλλογικό όργανο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προχώρησε σε διενέργεια κλήρωσης και μετά την ολοκλήρωσή της ανακοίνωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους που κληρώθηκαν στην ανωτέρω επιτροπή και είναι: τακτικά μέλη οι κ.κ. Δημήτριος Μπάκουλης  και Σπυρίδωνας Ζαχαριάς και αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Δημήτριος Βλάσσης και Σταύρος Κεφάλας, αντίστοιχα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των άρθρων 53 &15 των Π.Δ. 609/85, 171/87 αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 229/99, το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, την αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την κλήρωση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει, μετά από κλήρωση, δύο (2) τακτικά μέλη της επιτροπής παραλαβής και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ για το έτος 2016 και εφεξής, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δημήτριο Μπάκουλη και          Σπυρίδωνα Ζαχαριά, αναπληρούμενους από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δημήτριο Βλάσση και Σταύρο Κεφάλα, αντίστοιχα.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 59 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  07-03-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment