Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων –ακινήτων

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 64/2016

 
Θέμα 25ο  Η.Δ.: «Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων –ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων –ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση –εκμίσθωση πραγμάτων –ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου διεξάγονται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο Δημοτικούς Συμβούλους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Η επιλογή των μελών της επιτροπής διενεργείται  κατόπιν κλήρωσης  για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών , σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διενήργησε κλήρωση μεταξύ των μελών του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη  δύο (2) τακτικών και  τριών (3)   αναπληρωματικών  μελών, για την υπό σύσταση ανωτέρω  επιτροπή.  Μετά το πέρας  της κλήρωσης αναδείχθηκαν  τα παρακάτω μέλη:
 
 Τακτικά Μέλη
1. Χαράλαμπος Καμπούρης
2. Βασίλειος  Νανόπουλος
 
Αναπληρωματικά Μέλη
 
1.       Μιχαήλ Χατζής
2.       Δημήτριος Βλάσσης
3.       Σπύρος Ζαχαριάς
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, τη διενεργηθείσα κλήρωση καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων  αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Συγκροτεί 3μελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών εκμίσθωσης –εκποίησης πραγμάτων –ακινήτων του Δήμου  Κορινθίων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2016, ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1.                   Αλέξανδρος Πνευματικός-Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος, 2. Χαράλαμπος Καμπούρης και 3. Βασίλειος Νανόπουλος.
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Μιχαήλ Χατζής , 2. Δημήτριος Βλάσσηςκαι 3. Σπύρος Ζαχαριάς.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 64 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  26-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment