Συνδιοργάνωση εκδήλωσης “Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα Εμβόλια”

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 65/2016

 
Θέμα 26ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού με τίτλο “Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα Εμβόλια”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού με τίτλο “Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6215/16-02-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πρόκειται να διοργανώσουν εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με τίτλο “Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια”, με σκοπό την  ενημέρωση του πληθυσμού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων, την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.
Η εκστρατεία που υλοποιείται ήδη από το φθινόπωρο του 2014, περιλαμβάνει μία τουλάχιστον ενημερωτική ομιλία με προβολή διαφανειών και διανομή σχετικού ενημερωτικού έντυπου υλικού στο κοινό για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ιατρούς λοιμωξιολόγους, μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμμα.
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την ηχητική της κάλυψη, ποσού έως τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370,00 €) με ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο “Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων”. Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδιοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης».
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες της οποίας μπορεί ο Δήμος να καλύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α,β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του 158 § 3α,β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού με τίτλο “Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια”, με σκοπό την  ενημέρωση των δημοτών για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 370,00 € (με το Φ.Π.Α) για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψή της.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 370,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού
  
Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 370,00 €.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 65 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  25-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment