Έγκριση καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 66/2016

 
Θέμα 27ο  Η.Δ.: «Έγκριση καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Καρναβαλικές εκδηλώσεις (έτους 2016)” προϋπολογισμού 32.978,33 € (με Φ.Π.Α) και παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6453/18-02-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Έχοντας υπόψη :
1.       Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων »,όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2.       Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
3.       Την υπ’ αριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση Υπ. Οικονομικών: ΄΄Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρε­σιών ή εκτέλεση έργων΄΄.
4.       Το Π.Δ. 28/80 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.»
5.       Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :
                 Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
        Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7.       Το Ν. 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ 160Α’) περί ΄΄μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις΄΄.
8.       Την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4320/15, η οποία τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4354/15, ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014 ΄΄αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού΄΄.
9.       Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).
10.    Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
11.    Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.
12.    Το προϋπολογισμό του έτους 2016 και την εγγεγραμμένη πίστωση με τον εξής ΚΑ 15/6471.0001 και ποσό 32.978,33  €.
13.    Την ανάγκη του Δήμου Κορινθίων να διοργανώσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (καρναβαλικές),οι οποίες θα διαρκέσουν από 12-03-2016 έως 14-03-2016 και θα εκτελεστούν από ανάδοχο που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το προσωπικό για αυτές και θα έχει γενικότερα τα προσόντα για την εκάστοτε παροχή υπηρεσίας. 
Ειδικότερα, θα γίνουν :
*Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο, το Σάββατο, 12-03-2016, από την έναρξή    της (ώρα 15:00) έως τη λήξη της.
*Ηχητική κάλυψη του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 12-03-2016, από ώρα 10.00, η οποία θα     καλύψει ολόκληρη την καρναβαλική παρέλαση και μέχρι τη λήξη της,
*Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της συναυλίας που θα δοθεί για το καρναβάλι.
*Ενοικίαση εξέδρας για το εν λόγω καρναβάλι.
*Ηχητική κάλυψη σε κατά τόπους καρναβάλια (Σοφικού, Κόρφου, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Λεχαίου, Άσσου, Αρχαίας Κορίνθου) από 12-03-2016 έως και 14-03-2016.
*Ενοικίαση τεσσάρων (4) καρναβαλικών αρμάτων.
*Μουσική συναυλία.
*Μεταφορά μαθητών-καρναβαλιστών για τις ανάγκες του καρναβαλιού γενικότερα.
*Απαραίτητες προμήθειες για το καρναβάλι, όπως στολές, καρναβαλικά αξεσουάρ (σφυρίχτρες, σπρέι, χαρτοπόλεμος, σερπαντίνες), υφάσματα για τα οχήματα που θα σέρνουν τα άρματα, αφίσες για το καρναβάλι.
 
Παρακαλούμε
Όπως :
1.       εγκρίνετε τη διενέργεια των προβλεπόμενων εκδηλώσεων,
2.       διαθέσετε τη σχετική πίστωση για τη διενέργεια των εν λόγω εκδηλώσεων.
 
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε και τη σχετική μελέτη με τίτλο:΄΄ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016)΄΄, προϋπολογισμού 32.978,33 € (με Φ.Π.Α.)».
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορεί να διοργανώσει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, αφού σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
 
Στη συνέχεια, ο κ. Α. Γκουργιώτης πήρε το λόγο και εξέφρασε την αντίθεσή του για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Επίσης, δήλωσε ότι το καρναβάλι θα έπρεπε να έχει ένα πιο παραδοσιακό χαρακτήρα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Αλέξανδρου Γκουργιώτη με αρνητική ψήφο)
 
τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κορινθίων από 12-03-2016 έως και 14-03-2016 και εγκρίνει δαπάνη ποσού 32.978,33 € (με το Φ.Π.Α) για τη διενέργειά τους, σύμφωνα με την αριθμ. 5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ειδικότερα εγκρίνει:
1.       Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο, το Σάββατο, 12-03-2016, από την έναρξή της (ώρα 15:00) έως τη λήξη της.
2.       Ηχητική κάλυψη του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 12-03-2016, από ώρα 10.00, η οποία θα καλύψει ολόκληρη την καρναβαλική παρέλαση και μέχρι τη λήξη της.
3.       Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της συναυλίας που θα δοθεί για το καρναβάλι.
4.       Ενοικίαση εξέδρας για το εν λόγω καρναβάλι.
5.       Ηχητική κάλυψη σε κατά τόπους καρναβάλια (Σοφικού, Κόρφου, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Λεχαίου, Άσσου, Αρχαίας Κορίνθου) από 12-03-2016 έως και 14-03-2016.
6.       Ενοικίαση τεσσάρων (4) καρναβαλικών αρμάτων.
7.       Μουσική συναυλία.
8.       Μεταφορά μαθητών – καρναβαλιστών για τις ανάγκες του καρναβαλιού γενικότερα.
9.       Απαραίτητες προμήθειες για το καρναβάλι, όπως στολές, καρναβαλικά αξεσουάρ (σφυρίχτρες, σπρέι, χαρτοπόλεμος, σερπαντίνες), υφάσματα για τα οχήματα που θα σέρνουν τα άρματα, αφίσες για το καρναβάλι.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 32.978,33 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 32.978,33 €.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 66 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  23-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment