Διαχείριση προδιαλεγμένων αστικών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 67/2016
 
Θέμα 28ο   Η.Δ.: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας  εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο ΄΄Διαχείριση προδιαλεγμένων αστικών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
  
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας  εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο ΄΄Διαχείριση προδιαλεγμένων αστικών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 6313/17-2-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Χρήστου Μελέτη,  η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
(1)   τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 σύμφωνα με τις οποίες […1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. ….]
(2)   τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να δρομολογήσει άμεσα τις δράσεις για τη προδιαλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και τη διάθεση προς επεξεργασία τους, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που επιβάλλουν εξωγενείς παράγοντες και μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα του Δήμου Κορινθίων, και ειδικότερα να δρομολογήσει τα ακόλουθα:
·           χωριστή συλλογή συσκευασιών (μπλε κάδος), οργανικών βιοαποδομήσιμων αστικών στερεών αποβλήτων (καφέ κάδος), ανακυκλώσιμων υλικών (πράσινος κάδος), κλαδεμάτων και ογκωδών απορριμμάτων
·           την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τεμαχισμού των κλαδεμάτων και των ογκωδών απορριμμάτων και χωριστής συλλογής τους
 

·           σύναψη σύμβασης με ιδιώτη σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων

(3)   το γεγονός ότι ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό για την διαχείριση – αξιοποίηση τόσο των αστικών οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών, που θα συλλέγονται από το προσωπικό του δήμου.
 Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της συγκεκριμένης υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων » και τη δυνατότητα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσής της από ιδιώτες .
Αντικείμενο της υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» είναι η διαχείριση (παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση υπολείμματος επεξεργασίας) προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και συγκεκριμένα:
-Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) και
-Αποβλήτων από Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΑΥ) πλην συσκευασιών.
Τα εν λόγω ρεύματα αποτελούν αντικείμενο εφαρμογής ισάριθμων προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) που θα υλοποιηθεί σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κορινθίων.
Η παρεχόμενη Υπηρεσία θα διασφαλίζει ότι, πλέον της παραλαβής, προσωρινής εναπόθεσης και μεταφοράς, τα ως άνω προ-διαλεγμένα ρεύματα ΑΣΑ θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης – αξιοποίησης και ειδικότερα:
-Τα ΒΑΑ θα οδηγηθούν προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας με στόχο την, με ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost).
-Τα ΑΑΥ θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχωρισμού μέσω μηχανικών μέσων ή/και χειροδιαλογής και εν συνεχεία δεματοποίησης με στόχο την παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων.
Επιπλέον, εκτός της παραλαβής, προσωρινής εναπόθεσης, μεταφοράς και επεξεργασίας των ως άνω προ-διαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ, το υπόλειμμα που αναμένεται να προκύψει από την επεξεργασία, θα τυγχάνει περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης διαχείρισης. >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την αναγκαιότητα της άμεσης δρομολόγησης  των δράσεων  για τη προδιαλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και τη διάθεση προς επεξεργασία τους, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα του Δήμου Κορινθίων, και τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 και του Π.Δ. 60/2007, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Την αναγκαιότητα της άμεσης δρομολόγησης  δράσεων για τη προδιαλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και τη διάθεση προς επεξεργασία τους, λόγω αδυναμίας του Δήμου Κορινθίων εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων», δεδομένου ότι ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό για την διαχείριση – αξιοποίηση τόσο των αστικών οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών, που θα συλλέγονται από το προσωπικό του δήμου.
Αντικείμενο της υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» θα είναι η διαχείριση (παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση υπολείμματος επεξεργασίας) προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)» και ειδικότερα -  Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) και Αποβλήτων από Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΑΥ) πλην συσκευασιών.
2.   Την σύναψη σύμβασης με ιδιώτη σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων .
Η παρεχόμενη Υπηρεσία θα διασφαλίζει ότι, πλέον της παραλαβής, προσωρινής εναπόθεσης και μεταφοράς, τα ως άνω προ-διαλεγμένα ρεύματα ΑΣΑ θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης – αξιοποίησης και ειδικότερα:
Τα ΒΑΑ θα οδηγηθούν προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας με στόχο την,    με ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost).
Τα ΑΑΥ θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχωρισμού μέσω μηχανικών μέσων ή/και χειροδιαλογής   και εν συνεχεία δεματοποίησης με στόχο την παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 67 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-02-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ