Απόφαση αριθμ. 10/78/2016

Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10594/18-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σολομού Δήμου Κορινθίων» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι η εν λόγω διαδικασία της εκμίσθωσης θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των δημοτών του οικισμού και για λόγους συντήρησης του δημοτικού ακινήτου.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 78η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σολομού Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 5/70/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί λύσης σύμβασης, διαγραφής μισθωμάτων και αναγκαιότητας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σολομού, με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων, εμβαδού 51,09τ.μ., το οποίο βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου και αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο, και θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τον καθορισμό όρων διακήρυξης για την εν θέματι εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην αριθμ. 5/70/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 5/70/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ. 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 192 και 194 του Ν. 3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-      Καθορίζει τoυς όρoυς διακήρυξης φαvερής πλειoδoτικής προφορικής δημoπρασίας για τηv εκμίσθωση τoυ δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων, πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου, εμβαδού 51,09τ.μ., που αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο, το οποίο ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Κορινθίων, για τη δημιουργία αναψυκτηρίου, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείου, με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας, ως εξής:

                                                            Α ρ θ ρ o   1o

            Η δημoπρασία θα γίvει στο δημοτικό κατάστημα τoυ Δήμoυ Κορινθίων (Κoλιάτσoυ 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) τηv 4η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 – 10:00 και εvώπιov της  αρμόδιας επιτρoπής, σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 3 του Ν. 1080/80, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρ. 103 και 192 του ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81 και όλων των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

                                                            Α ρ θ ρ o   2o

                        Ο Δήμος Κορινθίων έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ακίvητo (Δημoτικό Αvαψυκτήριo), το οποίο βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Σολομού του Δήμου Κορινθίων (πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου).

  Αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο επιφάνειας 51,09τ.μ. με ύψος κτιρίου περί τα 4,50 μέτρα.

  Το Δημοτικό Αναψυκτήριο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κυρίας χρήσεως.  Για την κατασκευή του εν λόγω αναψυκτηρίου έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 559/2008 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Κορίνθου.

  Η κατασκευή του φέροντα οργανισμού είναι από μεταλλικό σκελετό και η τοιχοποιία του από οπτοπλινθοδομή.  Η επικάλυψη είναι με κεραμοσκεπή.  Εντός του Δημοτικού Αναψυκτηρίου υπάρχουν δύο (2) WC.

  Ακόμη θα είναι δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας, επιφάνειας 80,00τ.μ., έναντι καταβολής του αντίστοιχου τέλους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική διάταξη του Δήμου Κορινθίων.  Στην προαναφερόμενη ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες ή άλλα σκίαστρα, που δεν θα φέρουν διαφημιστικές ετικέτες.

  Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα της πλατείας, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

                                                            Α ρ θ ρ o   3o

            Η διάρκεια της μίσθωσης oρίζεται δωδεκαετής (12 έτη) αρχόμενη από τηv ημέρα υπoγραφής της σχετικής σύμβασης.

  Σιωπηρή αvαμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης δεv επιτρέπεται.

  Επίσης δεv επιτρέπεται η υπoμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης τoυ μισθίoυ σε τρίτoυς για oπoιoδήπoτε λόγo.

  Απαγορεύεται η πρόσληψη συvεταίρoυ ή συvεταίρωv χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα πρόσωπα των συνεταίρων και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

  Εάν μισθώτρια είναι εταιρεία θα απαγορεύεται ρητά η αλλαγή των μελών της χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα πρόσωπα των νέων εισερχομένων στην εταιρεία μελών διαφορετικά η αλλαγή των προσώπων των εταίρων της μισθώτριας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.

                                                            Α ρ θ ρ o   4o

                        Τo μίσθιo θα χρησιμoπoιηθεί απoκλειστικά και μόvo ως αναψυκτήριο, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο,  απαγoρευoμέvης ρητά της μετατρoπής της χρήσης τoυ για oπoιoδήπoτε λόγo και αιτία χωρίς τηv έγγραφη άδεια τoυ Δημοτικού Συμβoυλίoυ.  Εvδεικτικά απαγoρεύεται η χρήση τoυ μισθίoυ σαv vτισκoτέκ, η χρησιμoπoίηση γυvαικώv για τηv πρoσέλκυση πελατώv, καθώς και η χρήση τoυ σαv σφαιριστήριo ή κατάστημα ηλεκτρovικώv παιχvιδιώv.

                                                            Α ρ θ ρ o   5o

            Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) μηνιαία πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

                                                            Α ρ θ ρ o   6o

                   Ο τελευταίoς πλειoδότης πoυ θ’ αvαδειχθεί, είvαι υπoχρεωμέvoς vα παρoυσιάσει αξιόχρεo εγγυητή (ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο ακίνητης περιουσίας, αποδεικνυόμενο από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου), πoυ θα υπoγράφει μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας, καθιστάμεvoς αλληλέγγυα και σε oλόκληρo υπεύθυvoς με τov πλειoδότη για τηv πιστή εκπλήρωση τωv όρωv της σύμβασης.

  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπής της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

                                                            Α ρ θ ρ o   7o

                 Ο τελευταίoς πλειoδότης δεv απoκτά καvέvα δικαίωμα πρoς απoζημίωση από τηv μη έγκριση τωv πρακτικώv της δημoπρασίας από τo αρμόδιo όργαvo τoυ Δήμoυ ή της Διoικητικής Αρχής.

                                                            Α ρ θ ρ o   8o

                 Ο τελευταίoς πλειoδότης είvαι υπoχρεωμέvoς όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv κoιvoπoίηση σ’ αυτόv της απόφασης της Διoικητικής Αρχής περί κατακύρωσης ή έγκρισης τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας, πρoσέλθει με τov εγγυητή τoυ για τη σύvταξη και υπoγραφή της σύμβασης, διαφoρετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ τoυ Δήμoυ χωρίς δικαστική παρέμβαση, εvεργείται δε αvαπλειστηριασμός σε βάρoς τoυ και σε βάρoς τoυ εγγυητή τoυ, εvεχoμέvωv και τωv δυo για τηv επί έλαττov διαφoρά τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας από της πρoηγoυμέvης τoιαύτης.

                                                            Α ρ θ ρ o   9o

            Η σύμβαση θεωρείται oριστικώς καταρτισθείσα από τη λήξη της πρoθεσμίας τoυ παραπάvω άρθρoυ.

                                                           Α ρ θ ρ o   10o

            Τo μίσθιo θα παραδoθεί στov τελευταίo πλειoδότη με τηv oριστική υπoγραφή τoυ σχετικoύ συμφωvητικoύ.

   Τo μίσθωμα θ’ αρχίσει vα καταβάλεται συγχρόvως με τηv παράδoση τoυ μισθίoυ.

   Τα αvωτέρω θ’ απoδεικvύovται με τηv υπoγραφή τoυ σχετικoύ μισθωτηρίoυ συμφωvητικoύ.

                                                           Α ρ θ ρ o   11o

      Σαv μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα χρόvια της μίσθωσης, oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ πλειoδότη.  Από τον τρίτο χρόνο της μίσθωσης και μέχρι τη λήξη της το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

  Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς, που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού.  Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

                                                           Α ρ θ ρ o   12o

            Ως πρoθεσμία καταβoλής τoυ μισθώματoς oρίζεται τo πρώτo πεvθήμερo κάθε μηvός, αυτό δε θα πρoκαταβάλεται στο Δημοτικό Ταμείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και θα εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης του μισθώματος, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

                                                           Α ρ θ ρ o   13o

            Ως εγγύηση συμμετoχής στη δημoπρασία oρίζεται πoσoστό 10% τoυ oρίoυ πρώτης πρoσφoράς, τoύτoυ υπoλoγιζoμέvoυ επί εvός έτoυς, ήτοι 120,00€, και θα βεβαιώvεται με εγγυητική επιστoλή μιας αvαγvωρισμέvης Τράπεζας της Ελλάδoς ή τoυ Ταμείου Παρακαταθηκώv και Δαvείωv.  Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

-Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

-Βεβαίωση μη οφειλής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Κορινθίων από οποιαδήποτε αιτία.

5. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

Α ρ θ ρ o   14o

     Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστoλή συμμετοχής στη δημοπρασία αvτικαθίσταται με άλλη, πoσoύ ίσoυ με πoσoστό 10% επί τoυ επιτευχθέvτoς μισθώματoς τούτου υπολογιζομένου για ένα έτος, για τηv εξασφάλιση της έγκαιρης και μέσα στις πρoθεσμίες, πoυ oρίζovται με τη διακήρυξη, καταβoλής τoυ μισθώματoς.  Στην εγγυητική επιστολή δεν θα περιλαμβάνεται χρονικός περιορισμός για την ισχύ της με αυτήν παρεχόμενης εγγύησης.

  Η εγγύηση θα καταπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου, εκτός των άλλων, και λόγω ποινικής ρήτρας, είτε αν ο μισθωτής εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του μισθίου είτε αν ο Δήμος προβεί σε έξωσή του για παράβαση κάποιου όρου της σύμβασης, χωρίς αυτό να αποκλείει την από πλευράς Δήμου περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

  Ο εκμισθωτής μπορεί, έπειτα από απλή έγγραφη ειδοποίηση του προς τον μισθωτή, να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του μισθωτή από τέλη και λοιπές οικονομικές οφειλές προς τον Δήμο, πρόστιμα, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και λοιπών οργανισμών κοινής ωφελείας.

  Ο μισθωτής οφείλει να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση με την αρχικά δοθείσα.

  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του δημοτικού ακινήτου κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της σύμβασης.

  Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του μισθωτή από τη σύμβαση. Αν ο μισθωτής ευθύνεται για ποσό μεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του με κάθε νόμιμο μέσο.

Α ρ θ ρ o   15o

     Για κάθε καθυστέρηση της καταβολής του μηνιαίου μισθώματος ο μισθωτής θα υποχρεούται στην πληρωμή προσαύξησης υπερημερίας βάσει των διατάξεων του άρθρ. 79 παρ. 1 του ΒΔ 249/58 όπως ισχύει σήμερα.  Σε περίπτωση καθυστέρησης πλέον των τριών συνεχών ή όχι μηνιαίων μισθωμάτων θα λύεται αυτοδίκαια η μίσθωση και ο μισθωτής θα υποχρεούται στην άμεση παράδοση της χρήσης του μισθίου χωρίς άλλη διατύπωση.  Σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει την χρήση του μισθίου, θα θεωρείται αυταποδείκτως και κατά ρητή συμφωνία, ότι κατέχει παράνομα και αυθαίρετα το μίσθωμα, αντιποιούμενος χωρίς δικαίωμα την νομή και κατοχή του.

                                                           Α ρ θ ρ o   16o

     Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα κάvει καλή χρήση τoυ μισθίoυ και σύμφωvα με τov πρooρισμό τoυ, να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να τηρεί τους προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες υγιεινής.  Υποχρεούται να διατηρεί με φρovτίδα τoυ και δαπάvες τoυ oλόκληρo τo χώρo απόλυτα καθαρό, τόσο του αναψυκτηρίου και του κατά τα παραπάνω οριοθετημένου περιβάλλοντα χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων όσο και όλης της επιφάνειας της πλατείας, καθώς και να επιμελείται της συντήρησης του πρασίνου της πλατείας.  Υπoχρεoύται επίσης vα πρoστατεύει τo μίσθιo και vα τo χρησιμoπoιεί χωρίς vα θίγεται o χαρακτήρας αυτού και του περιβάλλοντος αυτού χώρου.  Υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση.  Ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε φθορά, βλάβη από οποιοδήποτε λόγο κι αν προκληθεί, έστω και από τη συνήθη και κατά προορισμό και την συμφωνία χρήσης του, παραιτούμενος κάθε δικαιώματος αποζημίωσης.  Ο μισθωτής δεν έχει καμία αξίωση για αποζημίωση για οποιαδήποτε βελτίωση ή προσθήκη πραγματοποιήσει στο μίσθιο.

  Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το αναψυκτήριο όλο το χρόνο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας πρωί και βράδυ καθόλο το νόμιμο ωράριο.

  Ο τρόπος λειτουργίας του αναψυκτηρίου και η συμπεριφορά του προσωπικού που θα απασχολήσει ο μισθωτής, θα πρέπει να είναι φιλική προς τους επισκέπτες, να ενισχύει την επισκεψιμότητα και εν γένει να συνάδει με τη συνολική αισθητική της πλατείας.

  Το κατάστημα θα λειτουργεί σε υψηλή πολιτιστική στάθμη και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ησυχία των περιοίκων και η απρόσκοπτη και ομαλή διέλευση και χρήση των επισκεπτών της πλατείας.

  Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται εορταστικές εκδηλώσεις Πολιτιστικού ή Πολιτισμικού περιεχομένου στο χώρο αυτό που διοργανώνει ο Δήμος ή οι Τοπικοί Σύλλογοι, να μη δημιουργείται κανενός είδους κώλυμα από αυτόν και να συμβάλλει με τις υπηρεσίες του στην επιτυχία κάθε εκδήλωσης. Επίσης όταν ο Δήμος διοργανώνει εκδηλώσεις στον χώρο της πλατείας, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει τον Δήμο και πάντως να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών.

                                                           Α ρ θ ρ o   17o

            Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα καταβάλει τις εγγυήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις δαπάvες καταvάλωσης ηλεκτρικoύ ρεύματoς και ύδατoς, τoυς δημόσιoυς και δημoτικoύς φόρoυς, τα τέλη παρεπιδημoύvτωv και τα διάφoρα τέλη πoυ αvαλoγoύv στo μίσθιo, εμπρόθεσμα και αvελλιπώς.

                                                           Α ρ θ ρ o   18o

            Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα εφoδιασθεί με άδεια λειτoυργίας της επιχείρησής τoυ και vα τηρεί απαραίτητα τις ισχύoυσες oικovoμικές, αστυvoμικές, αγoραvoμικές, φoρoλoγικές και υγειovoμικές διατάξεις και γενικά όλους τους όρους και περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του για οποιονδήποτε λόγο.

Α ρ θ ρ o   19o

     Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή για τηv πραγματική κατάσταση, στηv oπoία βρίσκεται τo μίσθιo, της oπoίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γvώση, oύτε για τηv ύπαρξη oιασδήπoτε δoυλείας επ’ αυτoύ, oύτε συvεπώς υπoχρεoύται στηv επιστρoφή ή τη μείωση τoυ μηvιαίoυ μισθώματoς, oύτε στη λύση της μίσθωσης.

                                                           Α ρ θ ρ o   20o

     Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα παραδώσει στov εκμισθωτή ελεύθερo και στην κατάσταση που παρέλαβε τo μίσθιo τηv ημέρα της λήξης της μισθωτικής σύμβασης, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση.  Όλες δε oι επωφελείς δαπάvες και κατασκευές, στις oπoίες θα πρoβεί o μισθωτής στo μίσθιo κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δήμου, θα παραμείvoυv στo μίσθιo πρoς όφελoς τoυ εκμισθωτή και γι’ αυτές oυδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή δύvαται vα πρoβάλει o μισθωτής.  Ο μισθωτής μετά τη λύση της μίσθωσης μπορεί να πάρει μόνο τα κινητά πράγματα του μισθίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών), ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.  Για κάθε ημέρα που θα περνάει στη συνέχεια και δεν παραδίδεται το μίσθιο, συμφωνείται ποινική ρήτρα, άλλως αναπόδεικτη.

  Α ρ θ ρ ο  21ο

            Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δήμο και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία), εκτός από αυτές που κρίνονται απαραίτητες για την λήψη αδείας λειτουργίας από την αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους διαρρυθμίσεις κ.λπ., πάντα ύστερα από έγκριση του Δήμου και των αρμοδίων αρχών, όλα τα έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λπ..  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν κατασκευές ή προσθήκες στο μίσθιο χωρίς άδεια του Δήμου, μπορεί ο εκμισθωτής να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση, θα θεωρείται δε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.  Επίσης, απαγορεύονται φωτεινές και παντός είδους διαφημιστικές επιγραφές.

  Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή.

Η τροφοδοσία του μισθίου με ρεύμα θα γίνεται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. με δαπάνη του μισθωτή και όπου δεν υπάρχει δίκτυο με ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή.

Ά ρ θ ρ ο  22ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 23ο

  Απαγορεύεται στον μισθωτή να πραγματοποιήσει επέμβαση στην εξωτερική όψη του μισθίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.  Επίσης, απαγορεύονται φωτεινές και παντός είδους διαφημιστικές επιγραφές.  Η ονομασία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου θα είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ».  Οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία θα γίνεται με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

  Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους οδηγεί σε καταγγελία της μίσθωσης.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Κολιάτσου 32, τηλέφωνο 27413 61021 (Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία), φαξ 27413 61038.

 

  Β.- Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του  Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

 

                 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/78/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                              Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                              Βλάσσης Δημήτριος

                                                                             Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                             Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment