Λύση σύμβασης του δημοτικού ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Σολομού

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 70/2016

 
Θέμα 1ο  Ε.Η.Δ.: «Λύση σύμβασης του δημοτικού ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Σολομού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.    Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε  στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Λύση σύμβασης του δημοτικού ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Σολομού» επειδή ο μισθωτής με αίτησή του ζητά τη λύση της σύμβασης λόγω οικονομικών δυσκολιών και πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, προς όφελος του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Την 1-3-2016 κατατέθηκε στο πρωτόκολλο η αρ. πρωτ. 8091 αίτηση του κου Μαρδίκη Γεωργίου, με την οποία ζητά τη λύση της από 03/09/2009 συμβάσεως που είχε συνάψει με τον Δήμο Κορινθίων για το ακίνητο στην Τοπική Κοινότητα Σολομού. Συγκεκριμένα είχε μισθώσει το δημοτικό ακίνητο εμβαδού 51,09 τ.μ. για 12 έτη από 03/09/2009 μέχρι 02/09/2021, για να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, ψητοπωλείο, ζαχαροπλαστείο. Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή του είναι οικονομικοί και αδυνατεί να συνεχίσει την λειτουργία του καταστήματος.
Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασιστεί η λύση της σύμβασης ή όχι. Σε θετική περίπτωση θα πρέπει να καταβληθούν τα μισθώματα έως την ημέρα της παράδοσης του μισθίου και θα πρέπει να γίνει διαγραφή των μισθωμάτων από την ημέρα της παράδοσης (αναφέρεται στην αίτηση η 31-03-2016) έως της 31.12.2016, διότι έχουν βεβαιωθεί τα μισθώματα για όλο το έτος 2016.
Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για το ανωτέρω θέμα, δηλαδή αν θα γίνει λύση της συμβάσεως, διαγραφή μισθωμάτων και επανεκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος.
Η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία (άρθρο 192 Ν. 3463/2006), ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την με αριθμ. πρωτ. 8091/1-3-2016 αίτηση του κου Μαρδίκη Γεωργίου, και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με τη θετική ψήφο της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού)
 
1.               Την λύση της από 3-9-2009 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του ιδιώτη – μισθωτή Γεωργίου Μαρδίκη, σχετικά με την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 51,09 τ.μ. στη Τοπική Κοινότητα Σολομού,  για τους λόγους  που αναλυτικά αναφέρονται στο  ιστορικό της παρούσας απόφασης.
2.               Την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι την παράδοσή του από τον μισθωτή, ήτοι μέχρι 31.3.2016.
3.               Την διαγραφή των μισθωμάτων από 1-4-2016 έως και 31-12-2016 από το βεβαιωτικό κατάλογο.
4.               Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σολομού, εμβαδού 51,09 τ.μ. που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου και αποτελείται από ένα ισόγειο χώρο.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο.
Η εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 70 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-03-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment