Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 73/2016
 
Θέμα 3ο  Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Κορίνθου’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
 
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
 
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου  
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Κορίνθου’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.    Την αριθ. 25/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.850.000,00  € (με Φ.Π.Α.).
2.   Την αριθμ. 13/111/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
3.    Τα από 09/08/2011 και 17/08/2011 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
4.   Την υπ’ αριθ. 15/129/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2414/26-10-2011 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και ανακήρυξης της εταιρείας «Τ.Η.Κ. Α.Ε.» ως μειοδότριας.
5.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 49908/29-11-2011 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 988.559,19 € (με Φ.Π.Α.) με το οποίο ανατέθηκε στην Εταιρεία «Τ.Η.Κ. Α.Ε.»  η εκτέλεση του εν θέματι έργου.
6.   Την υπ’ αριθ. 22/360/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1υς ΑΠΕ και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
7.   Την υπ’ αριθ. 14/301/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 29-08-2013.
8.   Την υπ’ αριθ. 17/394/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου.
9.    Τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική του έκθεση.
10.  Την υπ’ αριθ. 25/542/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου
11. Την υπ’ αριθ. 24/422/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
12.  Το από 17-12-2015 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και
13.  Την από 26-02-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
       
 << Η εργοληπτική επιχείρηση «Τ.Η.Κ. Α.Ε.», ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την Αριθμ. Μελ. 25/2011 του Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθ. 24/422/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 17/12/2015 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
          
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Κορίνθου», με αριθμό μελέτης 25/2011 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας, προϋπολογισμού 1.850.000,00  € (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 73 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  22 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment