Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 78/2016
 
Θέμα 8ο  Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
 
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.  Σούκουλης Ανδρέας
 
26.  Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.  Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 7/56/2016 &  8/64/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και τις από 01.03.2016 & 07.03.2016 εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας Χριστοπούλου Γαρυφαλιάς, και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στις υπ΄ αριθμ. 7/56/20168/64/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:
 
 
 
Α΄
 
Μέρος α’
Μειώνει τον Κ.Α. 30/6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων» προϋπολογισμού 118.000,00€ κατά 65.350,00 ευρώ από Π.Δ. Επομένως ο προϋπολογισμός της δαπάνης διαμορφώνεται στο ποσό των  52.650,00 ευρώ από Π.Δ.
Από την μείωση λαμβάνει το ποσό των 65.350,00 € το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 65.350,00 € για τις παρακάτω δημιουργίες κωδικών εξόδων :
 
Εντάσσει στο Τεχνικό Πρόγραμμα   / Δημιουργεί στον Προϋπολογισμό :
Εντάσσει στο μέρος στο Τμήμα Β3 «Ανάπλαση – διαμόρφωση χώρων» (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) το νέο έργο με  Κ.Ε. 1077,  Κ.Α. 30/7324.0040  και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού  55.350,00 ευρώ από Π.Δ.
Εντάσσει στο μέρος στο Τμήμα Β6 «Διάφορα Έργα» (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) το νέο έργο Κ.Ε 1078 , Κ.Α. 15/7326.0022 και τίτλο «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου»  προϋπολογισμού  10.000,00 ευρώ από Π.Δ.
 
Μέρος β’
 
Αλλαγή τίτλου εξόδων :
Στον Κ.Α. 00/6726.0003 με τίτλο “Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου” στο τίτλο “Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”( καθώς εκ παραδρομής εγγράψαμε τον αρχικό)
 
 
 
Β΄
 
Μέρος α’
Σε συνέχεια επικοινωνίας με το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. και των οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2016, προτείνει για τη μελέτη με Κωδικό 761 και τίτλο «Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 026/3)
 
Ως προς τον δημοτικό προϋπολογισμό
 
ως προς το μέρος των εσόδων
 
Καταργεί
Τον κ.α. 1329.0001με τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €
και ταυτόχρονα δια μέσω του αποθεματικού ,
 
Δημιουργεί
Τον κ.α. 1322.0034 και τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €
 
ως προς το μέρος των εξόδων
 
Καταργεί
Τον κ.α. 25/7412.0001 και τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €
και ταυτόχρονα δια μέσω του αποθεματικού ,
 
Δημιουργεί
Τον κ.α. 63/7412.0001 με  τίτλο “Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Τενέας” προϋπολογισμού 260.352,87 €
 
Μέρος β΄
Αποδέχεται ποσό 6.913,25, σύμφωνα με το με αριθμό 289/29-02-2016 γραμμάτιο είσπραξης
 
Ως προς τον δημοτικό προϋπολογισμό
 
ως προς το μέρος των εσόδων
Ενισχύει τον ΚΑ 0619.0012 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού  29.557,14 με το ποσό των 6.913,25€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται  στο ποσόν των 36.470,39€
Από την ενίσχυση  λαμβάνει το ποσό των 6.913,25€  το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των  6.913,25€  για την παρακάτω ενίσχυση  :
 
ως προς το μέρος των εξόδων
Ενισχύει τον ΚΑ 00/6718.0027 και τίτλο “ Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού  29.557,14 με το ποσό των 6.913,25€ και διαμορφώνεται στο ποσόν των 36.470,39€.
 
 
 
Μέρος γ’
 
ως προς το μέρος των εξόδων
Μειώνει τον Κ.Α. 30/6021.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” προϋπολογισμού  47.328,08€ κατά  20.420,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 26.908,08€.
 
Από την μείωση λαμβάνει το ποσό των 20.420,00€ €  το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των  20.420,00€   για την παρακάτω ενίσχυση  :
 
Ενισχύει τον Κ.Α. 30/6011.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων ”προϋπολογισμού 551.430,48€ με το ποσό των 20.420,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 571.850,48€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 78 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  21 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment