Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελλάδας στο οποίο λαμβάνει μέρος το 2ο Λύκειο Κορίνθου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 97/2016

 
Θέμα 28ο  Η.Δ.: «Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελλάδας στο οποίο λαμβάνει μέρος το 2ο Λύκειο Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελλάδας στο οποίο λαμβάνει το 2ο Λύκειο Κορίνθου», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 9703/11-03-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Με το υπ’ αριθ. πρωτ 9453/09.03.2016 έγγραφο, το 2ο Λύκειο Κορίνθου αιτήθηκε από το Δήμο μας την οικονομική συνδρομή του για τη συμμετοχή των μαθητών του στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Κόρινθο και τους Δελφούς από 14 έως 19 Μαρτίου 2016.
Το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελλάδας που πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2008 στην Ελλάδα και την Ιταλία με τη συμμετοχή μαθητών από τις δύο χώρες, αποτελεί μια εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες μέσω δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές οι οποίες φιλοξενούν τα σημαντικότερα μνημεία της μεσογειακής κουλτούρας.
Φέτος, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 500 περίπου μαθητών Λυκείου από όλη την Ιταλία αλλά και μαθητών από το 2ο Λύκειο Κορίνθου, οι οποίοι θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου και θα γνωρίσουν την ιστορία της χώρας μας. Η συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ θα αναδείξει την κουλτούρα των δύο λαών και θα ενδυναμώσει τις μεταξύ τους πολιτιστικές ανταλλαγές.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την μετακίνηση με λεωφορείο μαθητών του 2ου Λυκείου Κορίνθου:
    1. Από Κόρινθο προς Αθήνα με επιστροφή στην Κόρινθο την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και
    2. Από Κόρινθο προς Αρχαία Κόρινθο με επιστροφή στην Κόρινθο την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 468,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση>>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελλάδας στο οποίο συμμετάσχουν μαθητές του 2ου Λυκείου Κορίνθου με το ποσό των 468,00 € με Φ.Π.Α.. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Κόρινθο και τους Δελφούς από 14 Μαρτίου έως 19 Μαρτίου 2016.  Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί δαπάνη για την μετακίνηση με λεωφορείο μαθητών του 2ου Λυκείου Κορίνθου:
1. Από Κόρινθο προς Αθήνα με επιστροφή στην Κόρινθο την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και
2. Από Κόρινθο προς Αρχαία Κόρινθο με επιστροφή στην Κόρινθο την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 468,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 97/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  17 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ