Συνδιοργάνωση σκακιστικού αγώνα

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 99/2016
 
Θέμα 30ο  Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση σκακιστικού αγώνα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
 
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
 
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συνδιοργάνωσης σκακιστικού αγώνα», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 9707/11-03-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6343/17.02.2016 έγγραφο, η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης» αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια των επάθλων που απαιτούνται για τη συνδιοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την Ένωση σκακιστικών σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΣΠΕΠ) και την Σ.Α.Κ. Αργοναύτης. Το Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου. 
Οι εν λόγω αγώνες πραγματοποιούνται για πέμπτη φορά στην Κορινθία με τη συμμετοχή περισσότερων από 170 παιδιών και 150 γονέων-συνοδών. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί θεσμό για την Κόρινθο, προωθεί την τουριστική της προβολή και ενισχύει το ρόλο της ως πρωτεύουσα του νομού. Επιπλέον, διαδίδει το άθλημα του σκάκι, του μοναδικού πνευματικού αθλήματος, στις τάξεις των σχολείων και στη μαθητική κοινωνία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση των σχολικών αγώνων πρωταθλήματος σκάκι, για την πραγματοποίηση των οποίων προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τη δαπάνη για την προμήθεια των κυπέλλων, των μεταλλίων και των τιμητικών πλακετών που θα απονεμηθούν στους νικητές, ήτοι έντεκα (11) κύπελλα ατομικών αγωνισμάτων, έντεκα (11) κύπελλα ομαδικών αγωνισμάτων, τριάντα τρία (33) χρυσά, τριάντα τρία (33) αργυρά και τριάντα τρία (33) χάλκινα μετάλλια ατομικών αγωνισμάτων, δέκα (10)χρυσά, δέκα (10) αργυρά και (10)χάλκινα μετάλλια ομαδικών αγωνισμάτων, καθώς και δέκα (10) τιμητικές πλακέτες.  
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 1.500,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση>>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην συνδιοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Ένωση σκακιστικών σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΣΠΕΠ) και την Σ.Α.Κ. Αργοναύτης. Το σκακιστικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου, με το ποσό των 1.500,00 €.  Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
Για την προμήθεια των κυπέλλων, των μεταλλίων και των τιμητικών πλακετών που θα απονεμηθούν στους νικητές, ήτοι έντεκα (11) κύπελλα ατομικών αγωνισμάτων, έντεκα (11) κύπελλα ομαδικών αγωνισμάτων, τριάντα τρία (33) χρυσά, τριάντα τρία (33) αργυρά και τριάντα τρία (33) χάλκινα μετάλλια ατομικών αγωνισμάτων, δέκα (10)χρυσά, δέκα (10) αργυρά και (10)χάλκινα μετάλλια ομαδικών αγωνισμάτων, καθώς και δέκα (10)τιμητικές πλακέτες 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.500,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 99/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  17 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment