Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΚΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

 

    

Από το Πρακτικό 3/28-3-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
 

                                                 Αριθμός Απόφασης  14/2016

 

 

ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΚΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρο Ιωνίας 90,  στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 28 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 11326/24-03-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.     Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
6.     Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
7.     Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης,   έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄) για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου. 
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας:
1.- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2.-  ΒΕΒΑΙΩΣΗ σχετικά με τις χρήσεις γης.
3.- Φωτοτυπία ταυτότητας
 

Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση,καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικάτης ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΚΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε. .

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από προέλεγχο των φακέλων των ενδιαφερόμενων εισηγούμεθα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος».
 
 
 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της, τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομική διάταξη, τις διατάξεις του Ν.2218/94, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285  του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010  την υπ’ αριθμ.51/Α.Π.οικ. 66174/29.11.2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,  τηνΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄) και την Υ1/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012.
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

Τηνπροέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην  εταιρεία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΚΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε., επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρο Ιωνίας 90,  στην Κόρινθο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.  Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, πρέπει εντός τριών μηνών από την λήψη της προέγκρισης να υποβληθούν  όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση αυτοδίκαια ανακαλείται.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   3/14/2016.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 04-04-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment