ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος,  08 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 13562
                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                              
               Τμήμα Αιρετών Οργάνων              
               Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου 
  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32  
  Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                               
               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                      
                   
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  12η Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνέχισης της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για τη καταπολέμηση της βίας –Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ 08/2016 και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση εκδήλωσης  για τη καταπολέμηση της φτώχειας από τον Όμιλο  για την UNESCOΠειραιώς και Νήσων.
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2016
 
 
                                                                                                                          
       Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ..
 

                                                                                                                       

 
                                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 

 

Leave a Comment