Πρόσκληση 12ης Απριλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 08-04-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 13564

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

3.      Περί απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 λόγω άγονου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών αυτών.

4.      Απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προϋπολογισμού μελέτης 8.807,19€ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

5.      Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σολομού Δήμου Κορινθίων.

6.      Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργων και κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 122.510,23€.

7.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€.

8.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€.

9.      Έγκριση πρακτικού εξέτασης ενστάσεως επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€.

10.  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.865,43€.

11.  Έγκριση πρακτικού εξέτασης ενστάσεως επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.865,43€.

12.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων.

13.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Άσσου.

14.  Επί εισηγήσεως περί μετατροπών εισφοράς γης σε χρηματική εισφορά, προσκυρώσεων και καθορισμού τιμής μονάδος αυτών.

15.  Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

16.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ