Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην οικιστική περιοχή φυλακών Κορίνθου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 3/28-3-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                               Αριθμός Απόφασης  16/2016
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ.: Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην οικιστική περιοχή φυλακών Κορίνθου.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 28 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 11326/24-03-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.     Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
6.     Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
7.     Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης,   ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται κατόπιν της αρ. πρωτοκ. 3032/26-01-2016 αίτησης της Άννας Σωτ. Δανιήλ κατοίκου Κορίνθου με την οποία ζητείται, η ονοματοδοσία των ανωνύμων οδών στην οικιστική περιοχή Φυλακών στην πόλη της  Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Με την άνω αίτηση ζητείται η ονομασία των παρακάτω οδών (βλ. απόσπασμα σχεδίου περιοχής Φυλακών):
Α. Η δεύτερη πριν τις φυλακές  Κορίνθου κάθετη οδός της Οδού Άργους (τμήμα της ΠΕΟ Κορίνθου- Άργους εντός οικισμού ) σε οδό Κράτωνος.
Β. Η πρώτη οδός (με κατεύθυνση από την Άργους) κάθετη της προτεινόμενης οδού Κράτωνος σε οδό Καλλίπου.
Γ. Η δεύτερη οδός (με κατεύθυνση από την Άργους) κάθετη της προτεινόμενης οδού Κράτωνος σε οδό Μηδείας.
Δ. Η τέταρτη οδός (με κατεύθυνση από την Άργους) κάθετη της προτεινόμενης οδού Κράτωνος σε οδό Ξενιάδη.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία εισηγείται, να δοθεί από τη Δημοτική Αρχή ονομασία στις προαναφερόμενες τέσσερις σε αριθμό οδούς σύμφωνα με τα σημερινά πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Κορίνθου για διαμόρφωση πρότασης προκειμένου να εισηγηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων προς το Δ.Σ. για λήψη απόφασης».
 
 Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 

 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την ονομασία των ανωνύμων οδών στην οικιστική περιοχή Φυλακών στην πόλη της  Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων ως εξής: 

Α. Η δεύτερη πριν τις φυλακές  Κορίνθου κάθετη οδός της Οδού Άργους (τμήμα της ΠΕΟ Κορίνθου- Άργους εντός οικισμού ) σε οδό Κράτωνος.
Β. Η πρώτη οδός (με κατεύθυνση από την Άργους) κάθετη της προτεινόμενης οδού Κράτωνος σε οδό Καλλίπου.
Γ. Η δεύτερη οδός (με κατεύθυνση από την Άργους) κάθετη της προτεινόμενης οδού Κράτωνος σε οδό Μηδείας.
 

 
Δ. Η τέταρτη οδός (με κατεύθυνση από την Άργους) κάθετη της προτεινόμενης οδού Κράτωνος σε οδό Ξενιάδη.

όπως ακριβώς αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   3/16/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 04-04-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ