Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Κόρινθος, 11-04-2016  

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 13759

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ΕΥΡΩ (€), η εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια φακέλων με Προπληρωμένο Ταχυδρομικό Τέλος σύμφωνα με : τον Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται, τον N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”, τον Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’), όπως ισχύει σήμερα, την ΚΥΑ Π1/2380/ 18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/ 20.12.2012 τεύχος Β’) : Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας …, τον N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας .., τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄”Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων”.., όπως τροποποιήθηκε και με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄), τον Ν. 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ 160Α’) περί “μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας”, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη, προϋπολογισμού μελέτης 58.575,90€, € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.

Ο προμηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.

Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που καταθέτει τη χαμηλότερη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 20η Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου : Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, Ισόγειο, τηλ. : 27410-40639 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment