Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 -2017

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 80/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 -2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 -2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 1750/26-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο ζητά τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατροπή των Λυκειακών Τάξεων  (Λ.Τ.) Λεχαίου σε ΓΕΛ (Γενικό Λύκειο).
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 4/16/7-3-2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  “Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017”και αφού έθεσε  υπόψη  της ΔΕΠ το αρ. 1750/26-2-2016 έγγραφο του Δ/ντή Δ.Ε Κορινθίας, το αρ.37/3-3-2016 έγγραφο της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας και το από 3-3-2016 έγγραφο του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Λεχαίου, οι οποίοι εκλήθησαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Αναφερόμενος στο θέμα, είπε ότι η μετατροπή των Λυκειακών Τάξεων (Λ.Τ) Λεχαίου σε Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2016-2017, ενώ αρχικά είναι ένα αίτημα θετικό, παρόλα αυτά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι σωστό να πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι οι κτιριακές υποδομές του συγκεκριμένου σχολείου δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μετατροπή αυτή. Μετά από επιτόπιο έλεγχο μελών της ΔΕΠ στο σχολικό χώρο του Γυμνασίου – Λ.Τ Λεχαίου διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός μαθητών στεγάζεται σε οκτώ (8) λυόμενες καθώς επίσης και σε αίθουσες και εργαστήρια του Γυμνασίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι κτιριακές υποδομές , αποτελούν κύρια προϋπόθεση για τη δημιουργία άρτιων εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων, (αρ. 211744/ΓΔ4/23-12-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), για τις οποίες ο Δήμος Κορινθίων έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες, καθώς επίσης και τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, του συλλόγου γονέων και του συλλόγου καθηγητών του σχολείου οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του σχολείου ως έχει, διατύπωσε την άποψη να παραμείνει ως Γυμνάσιο – Λ.Τ Λεχαίου, να μην γίνει μετατροπή σε Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017, έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη μετατροπή, διότι μια τέτοια μεταβολή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία του σχολείου με κίνδυνο διαρροής  μαθητικού δυναμικού σε άλλα Λύκεια. 
  Η ΔΕΠ ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω ομόφωνα.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 1750/2016 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και την αριθμ. 4/16/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί την αναστολή της μετατροπής των Λυκειακών Τάξεων Λεχαίου σε Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017, δεδομένου ότι οι κτιριακές υποδομές του συγκεκριμένου σχολείου δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μετατροπή αυτή και διότι ο Δήμος Κορινθίων έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία άρτιων εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. 
                                                  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 80 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  21 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment