Διαγραφή μέρους ποσών της 102/2007 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 89/2016

 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Διαγραφή μέρους ποσών της 102/2007 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή μέρους ποσών της 102/2007 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
“Με την 102/2007 καταλογιστική πράξη του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το έτος 2008 συντάχθηκε  βεβαιωτικός κατάλογος συνολικού ποσού 69.786,08€. Με το 75755/16.11.2015 έγγραφό του, η Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κορινθίας, μας απέστειλε την 2856/2012 πράξη του VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε εν μέρει ανάκληση της ανωτέρω 102/2007 πράξης. Ακολούθως έγινε η σύνταξη εκ νέου του χρηματικού καταλόγου 78/2015 συνολικού ποσού 4.680,40€, αφού ελήφθη υπόψη η 2856/2012 διορθωτική Πράξη του VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συγκεκριμένα στους οφειλέτες Θωμά Θωμαίδη με κωδ. 40791 ποσού 1.545,02€, Νικόλαο Ασλάνη με κωδ. 36929 ποσού 3.047,54€ & Γεώργιο Κουρούμπαλη με κωδ. 72 ποσού 750,51€, η 2856/2012 απόφαση στην περίπτωση ΧΙΧ ακυρώνει τον καταλογισμό στο σύνολό του.  Στους οφειλέτες Γκότση Παναγιώτη, Δαλακλείδη Παναγιώτη, Καράγιωργα Κων/νο, Μεγαρίτη Δημήτριο, & Φιλιππίδη Κων/νο  οι βεβαιώσεις ποσών παραμένουν ως έχουν λόγω μη άσκησης προσφυγής.
                Στους λοιπούς οφειλέτες με βάση την σύνταξη εκ νέου του χρηματικού καταλόγου  78/2015 συνολικού ποσού 4.680,40€, λόγω της 2856/2012 διορθωτικής Πράξης του VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να γίνουν οι εξής διαγραφές στους οφειλέτες: Αγγέλου Αθανάσιο με κωδ. 49763 το ποσό των 3.047,54€, Αλεξόπουλο Ιωάννη με κωδ. 78462 το ποσό των 2.959,50€, Αντωνίου Σολομών το ποσό των 3.047,54€, Ασημακόπουλος Φίλιππος με κωδ. 49766 το ποσό των 3.047,54€, Βεζδρεβάνης Κων/νος με κωδ. 31861 το ποσό των 152,13€, Γέγιος κων/νος με κωδ. 30528 το ποσό των 946,04€, Γκουργιώτης Παναγιώτης με κωδ. 49770 το ποσό των 3.047,54€, Θωμάς Βασίλειος με κωδ. 36396 το ποσό των 3.047,54€, Κατσαράς Ιωάννης με κωδ. 22482 το ποσό των 2.953,19€, Κουτσογκίλας Θέμις με κωδ. 43986 το ποσό των 3.047,54€, Λιάπης Χρήστος με κωδ. 573 το ποσό των 3.047,54€, Μάρκου Γεώργιος με κωδ. 34709 το ποσό των 783,36€, Μπέκος Γεώργιος με κωδ. 31292 το ποσό των 3.047,54€, Μπισμπίκης Χρήστος με κωδ. 1786 το ποσό των 3.047,54€, Μπλάνος Κων/νος με κωδ. 32279 το ποσό των 3.047,54€, Ξεθάλης Ιωάννης με κωδ. 49768 το ποσό των 3.047,54€, Παλαιός Αντώνιος με κωδ. 11097 το ποσό των 3.047,54€, Πανταζή Μαρία με κωδ. 45815 το ποσό των 3.047,54€, Περόγαμβρος Μιχαήλ με κωδ. 27795 το ποσό των 243,69€, Πνευματικός Αλέξανδρος με κωδ. 32237 το ποσό των 3.047,54€, Ρούκης Βασίλειος με κωδ. 49771 το ποσό των 176,59€, Τζαναβάρας Δημήτριος με κωδ. 49765 το ποσό των 3.047,54€, Τσαμαντά Μαρίνου Στυλιανή με κωδ. 32951 το ποσό των 856,73€, Χαραλαμπίδης Δημήτριος με κωδ. 118 το ποσό των 3.047,54€.
                Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ του Ν. 3463/2006
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή ποσών στους κάτωθι οφειλέτες, σύμφωνα με την αριθμ. 2856/2012 πράξη του VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 102/2007 καταλογιστικής πράξης του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως εξής:
1.       Θωμαΐδη Θωμά με κωδ. 40791 ποσού 1.545,02 €,
2.       Ασλάνη Νικόλαο με κωδ. 36929 ποσού 3.047,54 €,
3.       Κουρούμπαλη Γεώργιο με κωδ. 72 ποσού 750,51 €,
4.       Αγγέλου Αθανάσιο με κωδ. 49763  ποσού 3.047,54 €,
5.       Αλεξόπουλο Ιωάννη με κωδ. 78462 ποσού 2.959,50 €,
6.       Αντωνίου Σολομώντα με κωδ. 49769 ποσού 3.047,54 €,
7.       Ασημακόπουλο Φίλιππο με κωδ. 49766 ποσού 3.047,54 €,
8.       Βεζδρεβάνη Κων/νο με κωδ. 31861 ποσού 152,13 €,
9.       Γέγιο Κων/νο με κωδ. 30528 ποσού 946,04 €,
10.    Γκουργιώτη Παναγιώτη με κωδ. 49770 ποσού 3.047,54 €,
11.    Θωμά Βασίλειο με κωδ. 36396 ποσού 3.047,54 €,
12.    Κατσαρά Ιωάννη με κωδ. 22482 ποσού 2.953,19 €,
13.    Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή με κωδ. 43986 ποσού 3.047,54 €,
14.    Λιάπη Χρήστο με κωδ. 573 ποσού 3.047,54 €,
15.    Μάρκου Γεώργιο με κωδ. 34709 ποσού 783,36 €,
16.    Μπέκο Γεώργιο με κωδ. 31292 ποσού 3.047,54 €,
17.    Μπισμπίκη Χρήστο με κωδ. 1786 ποσού 3.047,54 €,
18.    Μπλάνο Κων/νο με κωδ. 32279 ποσού 3.047,54 €,
19.    Ξεθάλη Ιωάννη με κωδ. 49768 ποσού 3.047,54 €,
20.    Παλαιό Αντώνιο με κωδ. 11097 ποσού 3.047,54 €,
21.    Πανταζή Μαρία με κωδ. 45815 ποσού 3.047,54 €,
22.    Περόγαμβρο Μιχάλη με κωδ. 27795 ποσού 243,69 €,
23.    Πνευματικό Αλέξανδρο με κωδ. 32237 ποσού 3.047,54 €,
24.    Ρούκη Βασίλειο με κωδ. 49771 ποσού 176,59 €,
25.    Τζαναβάρα Δημήτριο με κωδ. 49765 ποσού 3.047,54 €,
26.    Τσαμαντά Μαρίνου Στυλιανή με κωδ. 32951 ποσού 856,73 € και
27.    Χαραλαμπίδη Δημήτριο με κωδ. 118 ποσού 3.047,54 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 89 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ