Συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 96/2016

 
Θέμα 27ο Η.Δ.: «Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 7527/25-02-2016 πρόσκληση του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με την οποία το ανωτέρω Ινστιτούτο διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης”. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης από 1 έως 3 Απριλίου 2016 σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο είναι σημαντική γιατί θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του διαλόγου ως προς τα αυτοδιοικητικά θέματα, αλλά θα δώσει και την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στα θέματα που πραγματεύεται το συνέδριο όπως: Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση, Συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, Φορείς πολιτισμού και παιδείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μετανάστευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση και άλλα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παρτσινέβελος εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παρτσινέβελος θα μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 31-03-2016 και ημέρα επιστροφής  την 03-04-2016 (τρεις διανυκτερεύσεις).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 7527/25-02-2016 πρόσκληση του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του N.4336/2015
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνο Παρτσινέβελο στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να συμμετάσχει στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης”, που διοργανώνει το Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 01-04-2016 έως και τις 03-04-2016.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παρτσινέβελος θα μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 31-03-2016 και ημέρα επιστροφής  την 03-04-2016 (τρεις διανυκτερεύσεις).
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή του κ. Παρτσινέβελου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
              
  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 96 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 03 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment