Διαγραφή ΤΑΠ έτους 2010-2011

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/16.03.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 101/2016
 
Θέμα 32ο  Η.Δ.: «Διαγραφή ΤΑΠ έτους 2010-2011»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9690/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας
26.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
28.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
29.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διαγραφής ΤΑΠ έτους 2010-2011» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Με την αρ. πρωτ. αίτησή της, η κα Δελάκη Κων/να με ω. 132269 ζητά τη διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4719 για τα έτη 2010-2011, διότι έχει εξοφληθεί με το αρ. διπλοτ. Ε’ 150/16.05.2011. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή μόνο του συζύγου Γεωργίου Δελάκη με κωδ. 1913 διότι με το ανωτέρω διπλότυπο εξοφλήθη το ΤΑΠ μόνο για το ποσοστό ιδιοκτησίας (50%) του κου Δελάκη Γεωργίου.  Για την κα Δελάκη Κων/να με κωδ. 132269 θα πρέπει να παραμείνει ως έχει γιατί αφορά το υπόλοιπο ποσοστό ιδιοκτησίας της (50%).
Επίσης θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ΤΑΠ του ακινήτου 4720 στον κωδικό οφειλέτη 1913, διότι έχει εξοφληθεί με το διπλότυπο Β’ 3323-18/10/2011 για τα έτη 2006-2011 και εκ παραδρομής χρεώθηκε.
Άρα συνοπτικά θα πρέπει να γίνει διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κ. Γεώργιος Δελάκης με ΚΩΔ. 1913 στον βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ΤΑΠ αριθμ. 77/2015 ως εξής:
   στην εγγραφή 505 το ποσό 15,77 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4719 για το έτος 2010,
    στην εγγραφή 506 το ποσό 15,77 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4719 για το έτος 2011
   στην εγγραφή 508 το ποσό 37,95 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4720 για το έτος 2011 και
   στην εγγραφή 509 το ποσό 37,95 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4720 για το έτος 2010.
Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου (περ. δ΄ άρθρο 174 Ν. 3463/2006)».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ  του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
                 
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κ. Γεώργιος Δελάκης με ΚΩΔ. 1913 στον βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ΤΑΠ αριθμ. 77/2015 στις ακόλουθες εγγραφές:
    εγγραφή 505 το ποσό των 15,77 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4719 για το έτος 2010,
    εγγραφή 506 το ποσό των 15,77 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4719 για το έτος 2011,
   εγγραφή 508 το ποσό των 37,95 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4720 για το έτος 2011 και
    εγγραφή 509 το ποσό των 37,95 € πλέον προσαυξήσεων για το ακίνητο με κωδ. 4720 για το έτος 2010,
για τους λόγους που αναλυτικά να αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 101 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment