Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 106/2016
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος» για την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το προτεινόμενο από τον Πρόεδρο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Σας ενημερώνουμε ότι για την υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, χρειάζεται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο .Συγκεκριμένα, η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στον Δήμο την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet).
Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου , σύμφωνα με την 14/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 ,και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, από 01-04-2016 στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :
1) Στην κα Πίτσα Μαρία, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί στην ίδια τράπεζα ,στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό IBAN GR 340110 3790 0000 3795 4510 519 και στην EUROBANK με ΙΒΑΝ GR 960260 7190 0000 3020 0220704 .
2) Στην κ Πίτσα Μαρία και στη κα Σταθοπούλου Χριστίνα, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ
3) Στην κα Πίτσα Μαρία και στην κα Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ
4) Στην κα Πίτσα Μαρία και στην κα Παππά Ευαγγελία, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ
5) Στον κ Μπούφη Μιχαήλ και στην κα Κώτσιου Λαμπρινή οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 , 2 ,3 και 4 αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την άμεση ανάγκη λειτουργίας του συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν. 2190/1920, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας να διενεργεί τις συναλλαγές  από απόσταση, προς άμεση εξυπηρέτηση μας.
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή της ανωτέρω σχετικής σύμβασης.
 
3.- Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, μόνο τη διενέργεια συναλλαγών εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος  winbank της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως εξής:
 
α. Στην κα Πίτσα Μαρία, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί στην ίδια τράπεζα ,στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό IBAN GR 340110 3790 0000 3795 4510 519 και στην EUROBANK με ΙΒΑΝ GR 960260 7190 0000 3020 0220704 .
 
β. Στην κ Πίτσα Μαρία και στη κα Σταθοπούλου Χριστίνα, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ
 
γ. Στην κα Πίτσα Μαρία και στην κα Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ
 
δ. Στην κα Πίτσα Μαρία και στην κα Παππά Ευαγγελία, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ
 
ε. Στον κ Μπούφη Μιχαήλ και στην κα Κώτσιου Λαμπρινή οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
 
Διευκρινίζεται, προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης, ότι οι ως άνω αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbankalerts(των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.-
Με τη λήψη της παρούσας απόφασης , παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 106/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  06 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment