Έγκριση της αριθ. 1/2/2-2-2016 απόφασης ΔΕΠ περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων έτους 2013

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 110/2016
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθ. 1/2/2-2-2016 απόφασης ΔΕΠ, περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ.
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ.
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ.
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αριθ. 1/2/2-2-2016 απόφασης ΔΕΠ, περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο  «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκριση του. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων.
Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 11/59/2015 και 1/2/2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων έτους 2013 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα και έξοδα αυτής έχουν ως κατωτέρω:
 
 
ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο χρήσης 2012 
2. Επιχορηγήσεις
3. Επιχορηγήσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ
4. Έσοδα από Προσόδους
5. Δωρεές
6. Καθαροί Τόκοι Περιόδου 2013
7. Προκαταβολές ενοικίων
8. ΕΕΤΗΔΕ Ημερήσιου ΕΠΑΛ
9. Λοιπά έσοδα – εκπτώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
€  135.336,84 
€  132.125,50
€    73.593,76
€    23.655,00
€      4.100,00
€      1.436,10
€    10.500,00 
€      4.557,60
€           24,81
€  385.329,61
ΕΞΟΔΑ
1. Αγορές Παγίων
2. Αμοιβές Τρίτων
3. Μισθοδοσία Καθαριστριών
4. Θέρμανση
5. Γραφική ύλη  Αναλώσιμα
6. Υλικά Καθαριότητας
7. Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ – ΟΤΕ, κτλ)
8. Συντηρήσεις Επισκευές
9. Κρατήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013                                   
ΣΥΝΟΛΟ
 
€   14.340,71 
€     7.950,60
€   51.084,19
€   29.786,96
€   45.648,52
€     8.404,41
€   47.460,01
€   35.421,33      
€   36.909,14
€ 277.005,87
€ 108.323,74
€ 385.329,61
 
Από τα 108.323,74 € (υπόλοιπο) τα 94.375,33 € είναι κατατεθειμένα σε βιβλιάρια καταθέσεων των σχολικών μονάδων
και της Σχολικής Επιτροπής και τα 13.948,41 € είναι στα χέρια των διαχειριστών των σχολικών μονάδων και του
διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνειτον απολογισμό έτους 2013του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 11/59/2015 και 1/2/2016αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  και  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 110 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-04-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment