Απόφαση αριθμ. 11/95/2016

Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 11448/24-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Φαρμάκης Γεώργ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 95η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού  190.674,60€» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 48/2015 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Ν. Κουίνη και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, της  υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. “περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.” (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», του  Ν. 2000/1991 και των σχετικών εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, καθώς και όλες τις λοιπές ισχούσες διατάξεις νόμων κ.λπ..

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 48/2015 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, της  υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. “περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.” (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», του  Ν. 2000/1991 και των σχετικών εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, καθώς και όλες τις λοιπές ισχούσες διατάξεις νόμων κ.λπ.

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-      Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 48/2015 μελέτης.

 

  Β.- Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60 με τους πιο κάτω όρους:

 

Έχοντας υπόψη:

1        Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

2        Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

3        Tου Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4        Της Υπουργικής Απόφασης 11389 (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ.

5        Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

6        Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

7        Tου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8        Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

9        Tου Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

10    Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

11    Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ.

12    Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

13    Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

14    Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

15    Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Mητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»

16    Του Ν. 4129/2013 “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013)

17    Του Π.Δ. 136/2011 “Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο”

18    Tου Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

19    Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (85 Α).

20    Το αρ. 21437/05.5.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ

21    Tης Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και της με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ».

22.   Την αριθ. 48/2015 μελέτη για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού», προϋπολογισμού 155.020,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

  1. Την αριθ. 5/72/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚΠ1ΩΛ7-3ΣΟ) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της με ανοιχτό διαγωνισμό.
  2. Την αριθ. 5/41/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ4ΙΩΛ7-ΑΔΔ) με την οποία ψηφίστηκε η σχετική πίστωση από τον Κ.Α. 15/7135.0004 (του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016)
  3. Την αριθ. 11/95/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Σοφικού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας με αρ.48/2015, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 190.674,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1.       η παρούσα διακήρυξη.

2.       η συγγραφή υποχρεώσεων,

3.       οι τεχνικές προδιαγραφές.

4.       ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προσφοράς και η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ     1ο : Διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www .promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

ΑΡΘΡΟ     2ο : Αναθέτουσα Αρχή – Χρόνος και τόπος που θα γίνει η Δημοπρασία

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:

Επωνυμία: Δήμος Κορινθίων.

ΑΦΜ: 997860951

ΔΟΥ: Κορίνθου

Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος

Τ.Κ.: 20131

 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας και ημερομηνίες διαγωνισμού:

Επωνυμία:     Επωνυμία: Δήμος Κορινθίων., ΑΦΜ: 997860951, ΔΟΥ: Κορίνθου, Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ.: 20131

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www .promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της  διακήρυξης  στη  διαδικτυακή  πύλη  του ΕΣΗΔΗΣ: 15/04/2016.                   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/05/2016, ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/05/2016, ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

Σημειώνεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δύναται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίσει με σχετική της απόφαση την μη αυτόματη παράταση του Διαγωνισμού όταν ο Διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.

ΑΡΘΡΟ     3ο: Πληροφορίες

Για τη μελέτη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία, Οδός Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, τηλ. 2741040651, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 

Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο. 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

 

Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ     4ο: Προϋπολογισμός μελέτης

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (190.674,60€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις με Κ.Α.15/7135.0004, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ     5ο : Δεκτοί στο διαγωνισμό

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών, που ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται στη μελέτη της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ     6ο:Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

·         Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

·         Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

·         Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :

  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

– είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ     7ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με εξαίρεση τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 που πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

 

Α) Για τους έλληνες πολίτες:

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από την αρμοδίως θεωρημένη  προσωπικού κατά ειδικότητα και από υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, την οποία ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά και στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση και οι εργοδότες (βλέπε Διευκρίνιση)

 

* Διευκρίνιση:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό και για τους εργοδότες.

Όσον αφορά τους εργοδότες η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:

α) Για τις ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα), τα πρόσωπα αυτά

β) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) Για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους Διαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας).

δ) Για τους συνεταιρισμούς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υπάρχει)

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Ειδικότερα, οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., καθώς και το πρακτικό του Δ.Σ. που να εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρατούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

– φυσικά πρόσωπα

– ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

– διαχειριστές Ε.Π.Ε

– Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα νομικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1.       Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

2.       Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

3.       Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

4.       Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές  με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

5.       Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.

6.       Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

 

9. Κατάσταση προσωπικού.

 

10. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

 

Β) Για τους αλλοδαπούς:

1.       Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.

2.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

3.       Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (8) της παραγράφου Α.

4.       Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

5.       Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

6.       Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

7.       Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

 

Γ) Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.

 

Δ) Για τους συνεταιρισμούς:

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.

2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α.

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

Ε) Για τις ενώσεις προμηθευτών – κοινοπραξίες:

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%

        Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

ε.     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

 

Εκτός των προαναφερόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλλει ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή αρχείου τύπου pdf μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» τα εξής δικαιολογητικά:

 

1.       Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αν ο διαγωνιζόμενος θα εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες τοποθέτησης του χλοοτάπητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που θα αναφέρει την εταιρεία που θα τοποθετήσει/εφαραμόσει τον πλαστικό χλοοτάπητα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας τοποθέτησης του χλοοτάπητα, ότι δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες τοποθέτησης/εφαρμογής του χλοοτάπητα αν κατακυρωθεί η προμήθεια στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει τη δήλωση. H δήλωση αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και πρέπει: (Α) να φέρει φυσική υπογραφή, σφραγίδα και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που την υποβάλλει, ή (Β) να φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσώπου που την υποβάλλει.

2.       Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος και τον τόπο εγκατάστασής του. Ακόμη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα ζητούμενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, μερικά ή ολικά, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, ή του εμπορικού αντιπροσώπου ή του επίσημου εισαγωγέα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει δήλωση (άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). H δήλωση αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και πρέπει: (Α) να φέρει φυσική υπογραφή, σφραγίδα και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που την υποβάλλει, ή (Β) να φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσώπου που την υποβάλλει.

3.       Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες τοποθετήσεις χλοοτάπητα σε γήπεδα των τριών τελευταίων χρόνων, όπου θα φαίνονται τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. Σημειώνεται ότι κάθε παράδοση που θα αναφέρεται στον κατάλογο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα αντίστοιχα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της επάρκειας του διαγωνιζόμενου είναι να έχει παραδώσει τουλάχιστον μια συναφής προμήθεια με το αντικείμενο του διαγωνισμού ανεξαρτήτου συμβατικής αξίας, ήτοι να έχει τοποθετήσει σε ένα τουλάχιστον γήπεδο συνθετικό χλοοτάπητα. Τα στοιχεία του παρόντος εδαφίου θα αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο τον υποψήφιο στο διαγωνισμό. Τυχόν προσκόμιση στοιχείων που θα αναφέρονται σε τρίτους δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

4.       Πιστοποιητικό  ISO 9001 (ή ισοδύναμο) του οίκου παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα.

5.       Πιστοποιητικό FIFA Preferred Producer για τον οίκο παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα.

6.       Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή ισοδύναμο) της εταιρείας τοποθέτησης του χλοοτάπητα με πεδίο εφαρμογής σχετικό επί ποινή αποκλεισμού με τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα, στην περίπτωση που η εφαρμογή του χλοοτάπητα δεν γίνει από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο.

7.       Αν η τοποθέτηση/εφαρμογή του χλοοτάπητα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 9001 (ή ισοδύναμο). Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναφέρεται με ποινή αποκλεισμού σε τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

8.       Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι προσφέρει εγγύηση του χλοοτάπητα για 5 (πέντε) έτη.

9.       Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την αποδοχή της εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας εντός 6 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης.

10.   Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός 45 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει έλεγχος της επιφάνειας από αδειοδοτημένο από τη FIFA εργαστήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο έλεγχος θα γίνει επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) με βάση τις απαιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements.

11.   Αντίγραφο του δελτίου αποστολής δείγματος του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 20cm x 20cm.

 

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά ISO δύναται να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. Σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα απαιτείται να προσκομιστεί επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014, Άρθρο 1β).

 

Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζομένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες της προμήθειας.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής:

·         από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή

·         όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,

·         όταν πρόκειται για ενώσεις εταιρειών / κοινοπραξίες από το νόμιμο εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας που συμμετέχει στην ένωση.

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.

 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του Ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.

 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ     8ο : Εγγυήσεις

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

·         Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 3.100,40€.

·         Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

·         Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.

·         Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ επί ποινή αποκλεισμού ανεξάρτητα από τον φορέα έκδοσης αυτής.

·         Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·         Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε) επί τοις εκατό (%) της συμβατικής αξίας του είδους ή των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α.

·         Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

·         Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με το σχετικό παραστατικό, εγγύηση προκαταβολής, πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής προκαταβολής, η οποία θα είναι ισόποση με την προκαταβολή (20%) που θα χορηγηθεί στον ανάδοχο και η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής (ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής – εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολής) σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 157 του Ν 4281/2014.

·         Η προκαταβολή είναι έντοκη από της λήψεως της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή της επιταγής, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/10-09-2001 (ΦΕΚ 1209/Β/2001) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Οι εγγυητικές κατατίθενται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.

 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014

ΑΡΘΡΟ     9ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).

 

Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος.

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

 

Τεχνική προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα επί ποινή αποκλεισμού. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

 

Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής τεχνικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την τεχνική τους προσφορά:

 

Λεπτομερή Περιγραφή για το προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

Για όλα τα ξενόγλωσσα έντυπα που αφορούν σε prospectus ή καταλόγους θα προσκομίζεται η επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014, Άρθρο 1β).

 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με  την οποία θα εγγυάται για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των.

 

Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών φυλλαδίων – prospectus, (όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τυχόν αναφερόμενες τιμές επ’ αυτών), μεταξύ τους και με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αν δεν αιτιολογούνται επαρκώς και με αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία-έγγραφα, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

 

Για τα προσφερόμενα είδη ο μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την προτεινόμενη τιμή. Εφόσον υπάρξει ισοτιμία προσφορών, καθώς η προμήθεια θεωρείται ενιαία ο ανάδοχος θα προκύψει μετά από κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.δ του άρθρου 21 της Υ.Α.11389/93

ΑΡΘΡΟ     10ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ     11ο : Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες -χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Η σχετική αλληλογραφία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ):

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας του Δήμου ανά είδος.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και Δήμων κατά τις ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας κείμενες διατάξεις.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ     12ο : Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα ημερών (180) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (180) ημερών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (180) ημέρες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ     13ο: Χρόνος παράδοσης.

Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

Εντός 45 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει έλεγχός της από αδειοδοτημένο από τη FIFA εργαστήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο έλεγχος θα γίνει επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) με βάση τις απαιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης:

FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods

FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements.

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου θα προσέλθει στο χώρο του γηπέδου της Δ.Κ. Σοφικού για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας εντός 15 ημερών από την προσκόμιση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Η ποιοτική παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι ιδιότητες των ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα, θα υφίσταται τις κυρώσεις του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ     14ο : Τρόπος Πληρωμής.

Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τμηματικά. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ αυτή βαρύνει τον Δήμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1β του Ν. 11389/1993 η πληρωμή θα γίνει με την χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 20% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ως έντοκη προκαταβολή εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, και εφόσον ο ανάδοχος καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, {ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής – εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολή) σύμφωνο με την παρ. 16 του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.

Με την πιστοποίηση του χλοοτάπητα με πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 2 STARS, το οποίο πιστοποιητικό θα προσκομιστεί στην Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών καθώς και το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Δήμου θα καταβληθεί στον ανάδοχο, εφόσον εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο), το 100% του συμβατικού τιμήματος εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με συμψηφισμό (μείωση) του 100% της ληφθείσας προκαταβολής και του αντίστοιχου τόκου επί του ποσοστού αυτού για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας από το αρμόδιο όργανο.

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρο» κτλ κατά το χρόνο του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ     15ο : Αξιολόγηση των προσφορών

Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς,

1.       Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

2.       Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

3.       Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές  που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

 

·   Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφ’ όσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

·   Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος, για ολόκληρη την ποσότητα ή μικρότερη ποσότητα (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

·   Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε προθεσμία εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισμού, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ     16ο : Τιμές.

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ     17ο : Ενστάσεις.

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.

Προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3886/2010 και στην Κοινοτική Οδηγία 2007/66/ΕΚ υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής εντός 10 ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της τυχόν παράνομης πράξης ή παράλειψης.

Η Οικονομική Επιτροπή απαντά αιτιολογημένα εντός 15 ημερών από την άσκηση της προσφυγής ή μπορεί να παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, οπότε τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος μετά από ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3886/2010.

ΑΡΘΡΟ     18ο : Δείγματα-Δειγματοληψία-Εργαστηριακές Εξετάσεις.

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό, υποχρεούται – επί ποινή αποκλεισμού – να υποβάλλει Δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 20cm Χ 20cm.

Σημειώνεται ότι ο συμμετέχων θα πρέπει να αποστείλει στην Αποθήκη του Δήμου (Τέρμου Αδειμάντου & Σισύφου, Κόρινθος Τ.Κ.20131) το δείγμα έως και μια εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από το κατά το νόμο συνοδευτικό, δηλαδή δελτίο αποστολής, το οποίο και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο της αποθήκης κ. Νικόλαο Συριόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., τηλ. Επικοινωνίας 27410-23132.

Ο υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του σε αρχείο .pdf αντίγραφο του δελτίου αποστολής του δείγματος.

ΑΡΘΡΟ     19ο : Εξαγωγικές Επιδοτήσεις.

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος ή ότι το προαναφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ     20ο :Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσμη παράδοση ή αντικατάσταση συμβατικών υλικών.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Παράταση προθεσμίας παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου με πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προμηθευτή εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το V2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα του ματαιώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης-παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ     21ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ     22ο :Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Όλες οι δαπάνες, κρατήσεις, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ελέγχου που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ     23ο : Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού.

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόμου 2741/1999, του Νόμου 3548/2007 και του Νόμου 3801/2009, αντίστοιχα. Επίσης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε τυχόν ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης του διαγωνισμού από τον δημόσιο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr.

 

  Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/7135.0004 ποσού 190.674,60€ (ΠΑΥ 431/2016) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού, ΑΜ 48/2015» (Α.Ο.Ε. 5/41/2016).

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/95/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment