Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κόρινθος, 11-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 13652

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης {άρθρο 6 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ} η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 122.510,23€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08 καθώς και όλες οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 10-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 και άνω τάξης πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.993,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Π. & Δ. κ.λπ..

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, Δημοκρατίας 1 (πρώην σταθμός ΟΣΕ), Κόρινθος, κ. Καραγιώργου Μαρ., τηλ. 27410 40639 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment