Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 119/2016

 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου <<ανάδειξη ολοκλήρωση νέας πλατείας στην περιοχή Αγιαννιώτικα>>».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ.
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ.
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ.
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.     Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.     Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου <<ανάδειξη ολοκλήρωση νέας πλατείας στην περιοχή Αγιαννιώτικα>>»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. την αρ. 112/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση νέας πλατείας στη περιοχή Αγιαννιώτικα» προϋπολογισμού 73.000,00 € με το ΦΠΑ,
2. την αρ. 23/437/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης και διενέργειας της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου,
3.  τα από 05-02-2012 και 05-03-2012 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.  την αρ. 4/58/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση νέας πλατείας στη περιοχή Αγιαννιώτικα»
5.  την με αρ. πρωτ. 45996/26-8-2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορινθίων και του Ε.Δ.Ε. Νικολάου Δ. Τσίπα,  για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ποσού 38.576,80 € πλέον ΦΠΑ 23%,  με προθεσμία εκτέλεσης την 26-11-2013
6 . την αρ. 549/02.12.2013 ΑΔΣ  περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
7. την  υπ’ αριθ. 9804/25-02-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου περί νέας παράτασης 
8. την αριθ. 79/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου
9. την αριθ. 522/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
10. το από 04-03-2016  Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και
την από 15-03-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Ιωάννη Τσολάκη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Η εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΙΠΑΣ» δυνάμει της υπ’ αριθ. 45996/2013 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος, με αριθμό μελέτης 112/2012 της Δ/νσης Τ.Υ. συμβατικού ποσού 47.449,46€ με Φ.Π.Α..
Το παρόν έργο περαιώθηκε, με ημερομηνία περαίωσης την 26-05-2014 τα δε στοιχεία το έργου είναι τα ακόλουθα:
 
Τίτλος Έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ»
Ανάδοχος : «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΙΠΑΣ»
Προϋπολογισμός  : ¨73.000,00 €
Χρηματοδότηση :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
        Έκπτωση  : 35,00%
        Ποσόν Σύμβασης : 47,449,46€
                Βεβαίωση περαίωσης : 26-05-2014
                Τελική επιμέτρηση : 06-03-2014
                Επιβλέποντες  Μηχανικοί : Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης, Νικόλαος Κακάβας
 
Βάσει της υπ’ αριθ. 522/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, με την οποία συγκροτήθηκε η σχετική επιτροπή, έγινε η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου και συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 04-03-2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον Ν 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση νέας πλατείας στη περιοχή Αγιαννιώτικα», με αριθμό μελέτης 112/2012 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 47.449,46 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 119 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-04-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment