Παραχώρηση χρήσης του βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 127/2016
 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Παραχώρηση χρήσης του βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ.
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ.
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ.
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Παραχώρηση χρήσης του βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής»  ενημέρωσε τα μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Ο Δήμος έχει στην πλήρη κυριότητα ένα ακίνητο (βρεφονηπιακός σταθμός), που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων και αποτελείται από α) ισόγειο πλακοσκεπές υπερυψωμένο κτίσμα, β) υπόγειο και γ) ημιυπαίθριοι χώροι συνολικού εμβαδού 480,86 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.459,90 μ2 σύμφωνα με το  Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Ανάδοχος Κ/ΞΙΑ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ Κ. – ΦΛΙΝΤΡΑΣ Ν ΕΔΕ βάση του υπ΄ αριθμ. 21921/29-04-2014 συμφωνητικού με τον Δήμο Κορινθίων εκτέλεσε τις εργασίες του έργου <<Ολοκλήρωση του έργου:Ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων>>, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 61/2010 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
Έχοντας υπόψιν:
1.       την από 15-09-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
2.       την υπ΄ αριθμ. 51825/2-11-2015 απόφαση Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση Έργου από την Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
3.       το από 01-12-2015 πρωτόκολλο παραλαβής για χρήση (διοικητική παραλαβή) του έργου.
4.       το γεγονός ότι αρμόδιο όργανο για την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων
Επισημαίνεται ότι στην μελέτη δεν περιλαμβανόταν εγκατάσταση πυρόσβεσης (πυροσβεστικό συγκρότημα, δεξαμενή πυρόσβεσης), της οποίας η προμήθεια και εγκατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας  και την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού.
Εισηγούμαστε
Την παραχώρηση του βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων για χρήση».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. Προέδρου, το άρθρο 185 του ν. 3463/06,  την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων)
Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου (βρεφονηπιακός σταθμός) που  βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων».
Ο σκοπός της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου είναι η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού.
Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 127 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-04-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
 

Leave a Comment