Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 128/2016

 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12266/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9.       Παππάς Αντώνιος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ.
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου Θ.Η.Δ.
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘ.Η.Δ 
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Σούκουλης Ανδρέας
27.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του  5ου Θ.Η.Δ.
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
29.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
30.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΘΗΔ.
2.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ.
3.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ.
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Α) την αριθ. πρωτ.  11631/28-03-2016 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
1) Επιστροφή ποσού 100,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. Γκεζερλή Αικατερίνη διότι ενώ πλήρωσε στα ΕΛΤΑ την υπ΄ αριθμ. 840200128911/20-12-15 παράβαση με αρ. κυκλοφορίας ΥΜΜ 6282 για παράβαση Ρ-72 επί της οδού Δερβενακίων, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 2515/12/152-Γ έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου πρέπει να διαγραφεί η παράβαση και να επιστραφεί το χρηματικό ποσό.
2) Επιστροφή ποσού 36,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Χατζηνικολάου Παναγιώτη, διότι κατέθεσε μέσω e-banking το ποσό των 40,00€, εκ των οποίων μόνο τα 36,00€ εισήλθαν στο Ταμείο του Δήμου λόγω προμήθειας της Τράπεζας που βαρύνει τον οφειλέτη. Εν συνεχεία ενώ πλήρωσε την αριθμ. 28633 κλήση Δημ. Αστυνομίας με το υπ΄ αριθμ. Διπλ. ΕΤΕ  693/02-11-2014 διαπίστωσε ότι ήταν λάθος η μάρκα για το υπ΄ αριθμ. ΖΗΤ 8285 όχημα του. Η κλήση αναφέρει CITROEN ΚΟΚΚΙΝΟ ενώ η άδεια κυκλοφορίας που προσκόμισε αναφέρει SEAT ΑΣΗΜΙ. Επομένως να ακυρωθεί η παράβαση λόγω λάθους μάρκας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2515/64/2007(ΦΕΚ Β 1306/26-7-2007) κοινής υπουργικής απόφασης και να επιστραφούν τα 36,00€.
3) Επιστροφή ποσού 40,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. Γρίσπου Ελένη, διότι πλήρωσε στις 30/06/2015 με αρ. διπλ. ΕΤΕ 19 την υπ΄ αρ. 26224/07-03-2012 με αρ. κυκλοφορίας ΚΡΜ 7450 για παράβαση στις 07/03/2012. Εκ των υστέρων διαπίστωσαν ότι η μεταβίβαση του οχήματος της είχε γίνει στις 24/10/2012 από τον Μαρμαρά Χρήστο του Δημητρίου ο οποίος και θα χρεωθεί.
Το σύνολο θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
 
Β) την εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«την 17.12.2014 εξοφλήθηκε Χρηματικό  Ένταλμα Πληρωμής ποσού 56.400,00€ υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων και αφορούσε Επιχορήγηση Δ΄ Δόσης 2014 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. Από το ανωτέρω ποσό έπρεπε να παρακρατηθεί υπέρ του Δήμου ποσό 9.279,71€ που αφορά δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος της Σχολικής Επιτροπής την οποία κατέβαλε ο Δήμος Κορινθίων για λογαριασμό της.
Προκειμένου να εξοφληθεί το χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 20023988-1 επιταγή ποσού 47.102,29€ υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και η υπ΄ αριθμ. 20023971-6 επιταγή ποσού 9.297,71€ ήτοι συνολικό ποσό 56.400,00€.
Η δεύτερη από τις δύο ανωτέρω επιταγή εκδόθηκε εκ παραδρομής με λανθασμένο ποσό λόγω αναριθμητισμού. Στη σχολική επιτροπή αποδόθηκε 18,00€ λιγότερα (9.297,71€ – 9.279,71€ =18,00€).
Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποδοθεί στην Σχολική Επιτροπή το ποσό των 18,00€».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1 του Π.Δ. 318/69, του άρθρου 24 § 7 εδ.α του Ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Την επιστροφή συνολικού ποσού 100,00 €στον κα. Γκεζερλή Αικατερίνη για παράβαση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
2.       Την επιστροφή συνολικού ποσού 36,00 €στον κ.. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
3.       Την επιστροφή συνολικού ποσού 40,00 €στην κα. ΓΡΙΣΠΟΥ ΕΛΕΝΗ για κλήση , όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
4.       Την απόδοση συνολικού ποσού 18,00€ στην Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την  εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 128 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-04-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment